null

Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

W dniu 1 października 2019 r. zakończono realizację projektu.

 
ZAKOŃCZONO REKRUTACJĘ 

 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 12 077 507,02 PLN

Wkład własny: 2 431,427 PLN

Wartość dofinansowania: 9 646 080,69 PLN

Wkład UE: 9 662 005,62 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: VIII Rozwój rynku pracy
Działanie: 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Planowany okres realizacji projektu: 01.05.2017 – 30.09.2019
Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych/ Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Partnerzy w projekcie:

- Centrum Psychologiczne „Widnokrąg” Anna Wierzbicka

Opis projektu:

Cel główny projektu: Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej 450 osób, mieszkańców obszaru ZIT WOF, którzy sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3, chcą powrócić na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub pozostają pozostają poza rynkiem pracy jako osoby bezrobotne lub bierne zawodowo.

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 450, mieszkańców obszaru ZIT WOF w tym 350 osób posiadających m.in. 1 dziecko do lat 3, powracających na rynek po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, którym w okresie opieki kończy się umowa o pracę, zatrudnionych na czas określony, pracujących, będących w czasie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim i rodzicielskim  i 100 osób bezrobotnych  lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy.

Główne działania w projekcie:

- 280 godzinne szkolenia zawodowe – opiekunka dziecięca

- przygotowanie 3 żłobków do bieżącego funkcjonowania

- wyposażenie  i zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka przy ul. Truskawkowej

 - wyposażenie  i zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka przy ul. Krzyżówki

- wyposażenie  i zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka przy ul. Odkrytej

Załączniki: