null

Zapytanie ofertowe dot. zakupu urządzeń elektronicznych oraz akcesoriów turystycznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zakup urządzeń elektronicznych oraz akcesoriów turystycznych przeznaczonych na nagrody indywidualne w konkursie Warszawska Ekoliga II. Odpady niebezpieczne – ograniczamy zagrożenia!

Zapytanie ofertowe

Dotyczy zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 zł –  zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 25) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

 1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Biuro Gospodarki Odpadami Urzędu m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na dostawę urządzeń elektronicznych oraz akcesoriów turystycznych przeznaczonych na nagrody indywidualne w konkursie Warszawska Ekoliga II. Odpady niebezpieczne – ograniczamy zagrożenia!

Przedmiotem zamówienia są urządzenia elektroniczne – smarwatche i smartbandy, powerbanki solarne, maty solarne, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe – i akcesoria turystyczne – plecaki, butelki filtrujące wodę – przeznaczone na nagrody indywidualne dla uczestników wspomnianego Konkursu, z trwałym oznakowaniem w postaci flagi Unii Europejskiej oraz informacji o współfinansowaniu zakupu ze środków UE.

Oferowane przedmioty powinny być zgodne z wymaganiami ogólnymi określonymi w pkt. II oraz specyfikacją szczegółową, przedstawioną w Załączniku 1 – Specyfikacja szczegółowa i kryteria oceny atrakcyjności, przede wszystkim cechować się odpowiednią trwałością, funkcjonalnością i atrakcyjnością.

Oznakowanie powinno być zgodne z wymogami określonymi w Załączniku 3 – Wykorzystanie symbolu UE w kontekście programów unijnych na lata 2021–2027.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących przedmiotów i w następującej liczbie:  

 1. przenośna, składana mata solarna do ładowania urządzeń mobilnych – 20 szt.,
 2. powerbank 10000 mAh z panelem solarnym, kompatybilny z matą – 20 szt.,
 3. plecak turystyczny lub miejski (mieszczący laptopa o rozmiarze 15,6 cala),
  o konstrukcji chroniącej przed kradzieżą zawartości, wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu, w stylistyce atrakcyjnej dla młodszych dzieci
  (klasy I–VI szkół podstawowych) – 8 szt.,
 4. plecak turystyczny lub miejski (mieszczący laptopa o rozmiarze 15,6 cala), wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu, w stylistyce atrakcyjnej dla starszych uczniów szkół (klasy VII–VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół średnich) – 8 szt.,
 5. bezprzewodowe słuchawki dokanałowe (true wireless), łączność bluetooth,
  w zestawie z etui – 8 szt.,
 6. atrakcyjny, zaawansowany smartwatch dla dzieci – 8 szt.,
 7. atrakcyjny, zaawansowany smartwatch dla starszych uczniów – 8 szt.,
 8. butelka turystyczna z filtrem uzdatniającym wodę – 20 szt.,
 9. atrakcyjny smartwatch o podstawowym zakresie funkcjonalności – 20 szt.,
 10. smartband o podstawowym zakresie funkcjonalności – 16 szt.

W ramach danej pozycji na liście i wymaganej liczby przedmiotów można wskazać dwa różne produkty, jeżeli trudno zapewnić jeden produkt w wymaganej liczbie.
W takim wypadku liczba egzemplarzy obu oferowanych produktów musi być równa czterem lub wielokrotności czwórki. (Przykład: Oferent może zaproponować smartband X w liczbie 12 szt. + smartband Y w liczbie 4 sztuk.

Szczegółową specyfikację dla każdej pozycji na liście wraz z produktami referencyjnymi przedstawia Załącznik 1 – Specyfikacja szczegółowa i kryteria oceny atrakcyjności.

Wszystkie przedmioty powinny spełnić następujące, ogólne wymagania:

 1. Produkty powinny być fabrycznie nowe, w opakowaniu producenta, a także zawierać wszelkie dokumenty i elementy dołączone fabrycznie przez producenta –  w szczególności karty gwarancyjne, instrukcje dla użytkowników, metki czy zawieszki informacyjne.
 2. Każdy z produktów powinien być trwale i czytelnie oznakowany wybraną metodą, dobraną odpowiednio do charakterystyki przedmiotu. Oznakowanie musi obejmować:
  1. flagę Unii Europejskiej o wysokości co najmniej 1 cm i pozostałych wymiarach zgodnych z proporcjami określonymi w Załączniku 3.
  2. napis „Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej”, o parametrach zgodnych z wytycznymi w Załączniku 3.
 3. Przygotowanie projektów oznakowania dla każdego z produktów będzie należało do wyłonionego Wykonawcy.
 4. Oznakowanie na każdym przedmiocie musi spełniać niezbędne, minimalne wymagania co do układu i proporcji poszczególnych elementów, a także dopuszczalnych wariantów kolorystycznych
 5. Oznakowanie na poszczególnych przedmiotach może się różnić pod
  względem rozmiaru, układu i kolorystyki, ale każdorazowo musi być zgodne
  z Załącznikiem 3.
 6. Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić wizualizację albo próbne oznakowanie dla każdej kategorii produktu. Akceptacja wizualizacji lub próbnego oznakowania będzie warunkiem realizacji umowy.
 7. Oferta powinna uwzględniać koszty znakowania i dostawy wszystkich produktów.
 1. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie powinno zostać zrealizowane do 12 maja 2023.

 1. Warunki udziału w postępowaniu
 1. Ofertę należy złożyć w terminie określonym w pkt. VI.
 2. Ofertę należy przedstawić na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik 2. 
 3. Wszystkie produkty muszą spełniać wymagania ogólne wskazane w pkt. II.
 4. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna, tzn. uwzględniać wszystkie produkty w wymaganej liczbie, a do każdej kategorii produktu należy przypisać tylko jedną kwotę brutto. Ponadto, przy każdej pozycji Oferent powinien podać:
  1. Nazwę oferowanego produktu lub produktów wraz z podstawową specyfikacją – Kolumna D w Załączniku 2,
  2. Liczbę poszczególnych produktów w danej kategorii – jeżeli Oferent proponuje dwa produkty w kategorii – Kolumna E,
  3. Metodę naniesienia oznakowania na poszczególnych przedmiotach – Kolumna G,
  4. Jednostkową cenę netto produktu (lub produktów) – Kolumna H,
  5. Jednostkową cenę brutto produktu (lub produktów ) – Kolumna I,
  6. Łączną cenę produktów w danej kategorii – Kolumna J. 
 5. Do oferty należy dołączyć podpisane Oświadczenie Oferenta, które stanowi  Załącznik 4.
 6. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta.
 7. Oferent powinien szczegółowo zapoznać się z treścią niniejszego Zapytania ofertowego, a także z Klauzulą informacyjną, stanowiącą Załącznik 5.
 1. Kryteria  i wagi oceny ofert

Oferty spełniające wymagania ogólne określone w pkt. II zostaną ocenione na podstawie dwóch kryteriów:

 1. cena oferty brutto – waga 50%,
 2. atrakcyjność produktów – waga 50%.

Atrakcyjność produktów zostanie oceniona w oparciu o kryteria szczegółowe, wskazane przy każdej pozycji w Załączniku 1. W oparciu o te kryteria każda z pozycji otrzyma od 0 do 3 pkt. Jeżeli w danej kategorii Oferent zaproponuje dwa produkty, każdy z nich zostanie oceniony osobno, a następnie jednostkowe wyniki zostaną zsumowane i podzielone przez 2.

Maksymalna liczba punktów za atrakcyjność wynosi 30 pkt (10*3 pkt).

Metodyka oceny ofert:

Liczba punktów badanej oferty = (cena najtańszej oferty / cena badanej oferty * 0,5) + (Suma pkt za atrakcyjność / 30 * 0,5)

 1. Termin i sposób składania ofert

Wypełnione i podpisane dokumenty (Formularz ofertowy oraz Oświadczenie Oferenta) należy przesłać drogą elektroniczną, w formie skanu, na adres wpietras@um.warszawa.pl w terminie do 24 marca 2023 r.

 1. Załączniki

Załącznik 1 – Specyfikacja szczegółowa i kryteria oceny atrakcyjności

Załącznik 2 – Formularz ofertowy

 • Wersja XLS
 • Wersja PDF

Załącznik 3 – Wykorzystanie symbolu UE w kontekście programów unijnych na lata 2021–2027

Załącznik 4 – Oświadczenie Oferenta

Załącznik 5 – Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi Erywań, Warszawa, Tirana

 

 

Załączniki: