null

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie dwudniowych zamkniętych warsztatów szkoleniowych on-line ukierunkowanych na stosowanie zasad dostępności cyfrowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie dwudniowych zamkniętych warsztatów szkoleniowych on-line ukierunkowanych na stosowanie zasad dostępności cyfrowej

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie dwudniowych zamkniętych warsztatów szkoleniowych on-line ukierunkowanych na stosowanie zasad dostępności cyfrowej. Działanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
 2. Uczestnicy warsztatów: maksymalnie 70 osób. Uczestnikami będą pracownicy gmin zaangażowanych w rozliczanie i realizację projektów ZIT z jednostek samorządu terytorialnego będących sygnatariuszami Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 z dnia 21 lutego 2014 r. (z późn. zm.), oraz m.st. Warszawy, którzy są zaangażowani i realizują zadania związane z Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi. Informacje na temat uczestników warsztatów zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy i przed terminem realizacji warsztatów.
 3. Termin warsztatów: Zamawiający przewiduje 8 godzin zegarowych przeprowadzonych w ciągu dwóch dni roboczych (4 godziny każdego dnia) na warsztaty szkoleniowe on-line, z uwzględnieniem przerw. Ostateczne daty warsztatów zostaną potwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą na etapie podpisania umowy.
 4. Organizacja warsztatów: Warsztaty szkoleniowe będą przeprowadzone on-line, na wybranej przez Wykonawcę platformie, umożliwiającej bezpośredni streaming swojej prezentacji, filmów, zadawanie pytań przez uczestników warsztatów, np. Microsoft Teams, ZOOM, Cisco, Webex, Discord itp. Aplikacja umożliwi pracę warsztatową w grupach. Wykonawca prześle do bazy uczestników linki umożliwiające dostęp do warsztatów szkoleniowych najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem pierwszego dnia warsztatów. Zamawiający dostarczy wcześniej Wykonawcy listę uczestników wraz z adresami e-mail, do których należy przesłać stosowną informację, jak wziąć udział w warsztatach szkoleniowych.
 5. Scenariusz warsztatów: Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz dostarczenia wraz z ofertą scenariusza warsztatów szkoleniowych opartego na tematyce określonej w treści zapytania, który będzie podlegał ocenie w ramach kryterium wskazanym w pkt. 14 lit. b niniejszego zapytania. Scenariusz warsztatów szkoleniowych musi zawierać propozycję harmonogramu spotkań warsztatowych. W przypadku delegowania dwóch lub więcej trenerów do prowadzenia warsztatów szkoleniowych scenariusz warsztatów powinien zawierać zapisy wskazujące przyporządkowanie trenerów do omawiania poszczególnych elementów scenariusza.
 6. Materiały szkoleniowe: Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz dostarczenia na własność dla wszystkich uczestników materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej. Materiały szkoleniowe muszą być oznakowane zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej projektu oraz zasadami oznakowywania projektów współfinansowanych w ramach POPT 2014-2020, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego na etapie podpisania umowy. Wykonawca przedstawi materiały szkoleniowe do akceptacji Zamawiającego najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów.
 7. Zaświadczenia: Wykonawca zobowiązany jest przygotować zaświadczenia w formie elektronicznej o ukończeniu warsztatów szkoleniowych i zdobytych kwalifikacjach dla wszystkich uczestników i przesłać je wszystkim osobom, które brały udział w warsztatach w terminie do 7 dni od realizacji przedmiotu zamówienia. Zaświadczenia muszą być oznakowane zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej projektu oraz zasadami oznakowywania projektów współfinasowanych w ramach POPT 2014-2020, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego na etapie podpisania umowy.
 8. Tematyka warsztatów: Zagadnienia właściwe dla warsztatów, które powinny znaleźć się w scenariuszu warsztatów (minimalny zakres tematyczny):
 1. informacje ogólne o dostępności;
 2. kogo dotyczy tematyka dostępności?
 3. źródła informacji o dostępności na poziomie prawa krajowego i międzynarodowego (m.in. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020) - powinny zostać przygotowane w formie listy dokumentów w prezentacji, bez szczegółowego omawiania podczas warsztatów;
 4. czego dotyczy dostępność cyfrowa?
 5. jakie są standardy dostępności cyfrowej? Co to jest standard WCAG 2.1?
 6. czym jest dokument dostępny cyfrowo?
 7. jak tworzyć dokumenty dostępne cyfrowo – kwestie praktyczne.
 8. tekst alternatywny – czym jest i jak używać.
 9. wymogi dotyczące stron internetowych oraz plików multimedialnych.
 10. obowiązek zamieszczania deklaracji dostępności.
 11. dostępne social media – wskazówki.
 12. jakie są narzędzia do sprawdzenia dostępności cyfrowej dokumentów elektronicznych i stron internetowych i jak z nich korzystać?
 13. dobre praktyki na podstawie ogólnodostępnych dokumentów „Standardów dostępności cyfrowej Urzędu m.st. Warszawy” oraz standardów obowiązujących w innej wybranej gminie WOF[1]
 14. zapisy o dostępności w zamówieniach publicznych – OPZ i Umowa (obowiązki, wzory zapisów do wykorzystania);
 15. konsekwencje braku dostępności;
 1. Obligatoryjne metody przeprowadzenia warsztatów:
 1. Wykład z prezentacją multimedialną,
 2. Elementy dyskusji moderowanej mającej na celu wymianę doświadczeń oraz propozycję rozwiązań problemów związanych z tematyką warsztatów poruszaną przez Uczestników warsztatów,
 3. Nacisk na możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności z wykorzystaniem case study bazujących na konkretnych przykładach.
 1. Inne istotne warunki realizacji zamówienia: 
 1. Oferta na powyżej opisany przedmiot zamówienia powinna zostać przesłana w formie Załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą dostarczyć wypełnione oświadczenia określone w załączniku nr 2 i 4 oraz oświadczenia osób, których wzór stanowi załącznik nr 3.
 2. Warsztaty szkoleniowe są finansowane ze środków publicznych.
 3. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem materiałów szkoleniowych pokrywa Wykonawca.
 4. Zamawiający na etapie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość wnoszenia uwag do przedstawionych przez wybranego w toku postępowania Wykonawcę scenariusza warsztatów podlegających ocenie w ramach kryterium oceny ofert.
 5. W uzasadnionych okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych przez inne osoby niż wskazane przez Wykonawcę w ofercie, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem wykazania, że osoby ostatecznie dedykowane do przeprowadzenia szkoleń posiadają równe bądź wyższe kwalifikacje niż osoby przedstawione w ofercie.
 6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu nagranie wideo z przebiegu warsztatów w terminie do 5 dni po zakończeniu ostatniego dnia warsztatów, na nośniku danych np. płyta CD/DVD lub pendrive.
 7. Wykonawca zorganizuje formę przeprowadzonych warsztatów w taki sposób, aby można było zidentyfikować wszystkie osoby, które brały w nich udział i sporządzi listę osób obecnych podczas obydwu dni warsztatów.
 8. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, oraz projektowania uniwersalnego, w szczególności  z uwzględnieniem obowiązków wynikających z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (DzU z 2020 r. poz. 1062 ze zm.) oraz w zakresie dostępności cyfrowej z uwzględnieniem Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (DzU 2019 poz. 848), w tym Załącznika do Ustawy jak również aktów prawa wewnętrznego: Standardu dostępności cyfrowej Urzędu m.st. Warszawy dostępnych na stronie internetowej

https://wsparcie.um.warszawa.pl/dostepnosc-cyfrowa

 1. Termin realizacji zamówienia: do 08.07.2022 r.
 2. Warunki udziału w postępowaniu:
 1. Osoby dedykowane do przeprowadzenia warsztatów posiadają doświadczenie w prowadzeniu warsztatów szkoleniowych/szkoleń dot. dostępności cyfrowej. W celu potwierdzenia posiadania doświadczenia należy przedłożyć opis kwalifikacji osób wraz z dokumentacją potwierdzającą przeprowadzenie przez każdą z osób minimum 3 warsztatów szkoleniowych/szkoleń z przedmiotowego zakresu, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody, że warsztaty szkoleniowe zostały wykonane należycie (np. referencje, rekomendacje, protokoły odbioru zamówienia). Jeśli powyższe dowody nie wskazują jednoznacznie na to, że warsztaty szkoleniowe dotyczyły dostępności cyfrowej, należy dołączyć dodatkowe dokumenty powiązane z dowodami (np. program warsztatów/szkoleń).
 2. Zamówienie nie może zostać udzielone wykonawcy, który  podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835).
 3. Oferta wykonawcy powinna spełniać wymagania wynikające z niniejszego zapytania ofertowego, w tym z załączników do zapytania.

13. Kryteria oceny ofert:

 1. Cena brutto oferty,
 2. Scenariusz warsztatów.

14. Wagi punktowe lub procentowe poszczególnych kryteriów oceny ofert:

 1. Cena brutto oferty - 60%. W ramach kryterium można uzyskać maksymalnie 60 pkt.

Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

Cena oferty najniższej

Liczba punktów =  ---------------------------------------------- x 100 x 60%

Cena oferty badanej

 1. Scenariusz warsztatów - 40%. W ramach kryterium można uzyskać maksymalnie 40 pkt.

Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

Liczba przyznanych punktów w ramach tego kryterium

Liczba punktów =  -------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 40%

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium

Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów obliczonych zgodnie z wzorami wskazanymi w pkt. 14 lit a, b. Zgodnie z przyznanymi punktami Komisja oceniająca stworzy ranking oferentów.

15. Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

W ramach kryterium „scenariusz warsztatów” ocenie poddana zostanie propozycja scenariusza warsztatów – wykazana w pkt. 5 Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego.

Scenariusz zostanie oceniony według skali opisanej poniżej:

 1. Część merytoryczna – związana z poziomem merytorycznym scenariusza, jego zakresem tematycznym, poziomem szczegółowości opisu poszczególnych zagadnień scenariusza. Punktacja od 0 do 20 punktów:

20 pkt: - zakres tematyczny scenariusza uwzględnia wszystkie założenia tematyki warsztatów określonej w treści zapytania ofertowego (pkt. 8, ppkt. a-o), ponadto zawiera spójne z tematyką elementy dodatkowe, duży poziom szczegółowości opisu poszczególnych zagadnień scenariusza. Oferta spełnia w najwyższym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium i w tym zakresie jest najlepszą z wszystkich ofert;

10 pkt: - zakres tematyczny scenariusza uwzględnia wszystkie założenia tematyki warsztatów określonej w treści zapytania ofertowego (pkt. 8, ppkt. a-o), duży poziom szczegółowości opisu poszczególnych zagadnień scenariusza. Oferta spełnia w dużym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium;

5 pkt: - zakres tematyczny scenariusza uwzględnia wszystkie założenia tematyki warsztatów określonej w treści zapytania ofertowego (pkt. 8, ppkt. a-o), niski poziom szczegółowości opisu poszczególnych zagadnień scenariusza. Oferta spełnia w zadowalającym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium;

0 pkt: - zakres tematyczny scenariusza nie uwzględnia wszystkich założeń tematyki warsztatów określonej w treści zapytania ofertowego (pkt. 8, ppkt. a-o). Oferta spełnia w niskim stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.

 1. Część praktyczna - związana z wymiarem praktycznym scenariusza, technikami użytymi podczas warsztatów on-line, przy założeniu, że preferowane będą metody interaktywne i partycypacyjne. Punktacja od 0 do 20 punktów:

20 pkt: scenariusz przewiduje minimum 3 interaktywne ćwiczenia, angażujące Uczestników warsztatów i pokazuje w jaki sposób ćwiczenia przekładają się na praktyczne wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas warsztatów. Oferta spełnia w najwyższym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium i w tym zakresie jest najlepszą z wszystkich ofert;

10 pkt: scenariusz przewiduje minimum 2 interaktywne ćwiczenia, angażujące Uczestników warsztatów i pokazuje w jaki sposób ćwiczenia przekładają się na praktyczne wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas warsztatów. Oferta spełnia w dużym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium;

5 pkt: scenariusz przewiduje minimum 1 interaktywne ćwiczenia, angażujące Uczestników warsztatów i pokazuje w jaki sposób ćwiczenia przekładają się na praktyczne wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas warsztatów. Oferta spełnia w zadawalającym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium;

0 pkt: scenariusz przewiduje 0 interaktywnych ćwiczeń, angażujących Uczestników warsztatów. Oferta spełnia w niskim stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.

16. Termin składania ofert: do 02.06.2022 r.

17. Warunki zmiany umowy: nie dotyczy

18. Inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w zapytaniu ofertowym wynika z właściwych wytycznych lub innych wiążących dokumentów: nie dotyczy

Ofertę prosimy przesłać na adres e-mail: oferty@um.warszawa.pl

Zapytanie ofertowe znajduje się również na platformie zakupowej Zamawiającego, link poniżej:

https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/61890/details


[1] WOF tj. Warszawski Obszar Funkcjonalny, lista gmin dostępna jest na stronie internetowej https://omw.um.warszawa.pl/zintegrowane-inwestycje-terytorialne/zintegrowane-inwestycje-terytorialne-metropolii-warszawskiej-gminy/

Załączniki: