null

Zapytanie ofertowe na realizację usługi doradczej w projekcie Praski Kokon

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi doradczej w zakresie opracowania koncepcji wdrożenia Modelu Przeciwdziałania Dziedziczeniu Biedy Kokon (Model Kokon) w ramach trzeciej fazy projektu „Praski kokon”

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  1. Opis przedmiotu  zamówienia[1]:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi doradczej w zakresie opracowania koncepcji wdrożenia Modelu Przeciwdziałania Dziedziczeniu Biedy Kokon (Model Kokon) w ramach trzeciej fazy projektu „Praski kokon” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kod CPV: 79400000-8 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

  1. Warunki realizacji zamówienia:

 1. Usługa doradcza ma zapewnić Zamawiającemu wsparcie w zakresie opracowania szczegółowej koncepcji wdrożenia Modelu Kokon przy współudziale interesariuszy, w tym przygotowanie scenariuszy spotkań i komunikacji z interesariuszami, przeprowadzenie spotkań z interesariuszami oraz opracowanie szczegółowej koncepcji wdrożenia.

 2. Usługa doradcza powinna być zrealizowana z wykorzystaniem metodyki Service Design.

 3. Usługa doradcza składa się z trzech zadań:

  1. Zadanie 1. Przygotowanie dialogu z interesariuszami w tym, w szczególności, przygotowanie scenariuszy spotkań i komunikacji z interesariuszami oraz materiałów wykorzystywanych podczas spotkań i w komunikacji przed i po spotkaniu.

  2. Zadanie 2. Dialog z interesariuszami w tym, w szczególności, przeprowadzenie minimum sześć trzygodzinnych spotkań z interesariuszami oraz opracowanie raportów z każdego spotkania oraz raportu zbiorczego podsumowującego wszystkie spotkania i wnioski z nich płynące.

  3. Zadanie 3. Opracowanie szczegółowej koncepcji wdrożenia Modelu Kokon.

 4. Szczegółowa koncepcja wdrożenia Modelu Kokon zawierać powinna co najmniej:

  1. opis zadań,

  2. opis poszczególnych interesariuszy i ich odpowiedzialności,

  3. opis procesów,

  4. założenia w zakresie ewaluacji działań, w tym propozycja mierników ze wskazanym źródeł danych,

  5. mapę ekosystemu,

  6. kartę wdrożenia.

 5. Szczegółowa koncepcja wdrożenia Modelu Kokon musi uwzględniać możliwości organizacyjne i prawne realizacji działań przez poszczególnych interesariuszy.

 6. Spotkania z interesariuszami zostaną przeprowadzone w formule na odległość za pośrednictwem narzędzia umożliwiającego komunikację dwustronną (prowadzący – uczestnik) oraz pracę uczestników w podgrupach (pokojach). Zapewnienie narzędzia do przeprowadzenia warsztatów należy do Wykonawcy.

 7. Spotkania z interesariuszami, spotkania robocze i konsultacje powinny być realizowane od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w przedziale godzinowym 8.00-16:00.

 8. Przez godzinę rozumie się 60 minut. Czas przeznaczony na przerwę nie wlicza się do czasu spotkania.

 9. Każde spotkanie z interesariuszami musi być prowadzone przez dwóch prowadzących/ekspertów/facylitatorów.

 10. Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu z przedstawicielami interesariuszy, w szczególności do udziału w spotkaniach roboczych i konsultacjach.

 11. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego kontaktu z przedstawicielami Zamawiającego, w szczególności do udziału w spotkaniach roboczych i przekazywania na wniosek Zamawiającego roboczych wersji przygotowywanych produktów (scenariusze, materiały, raporty, koncepcje, mapy, karty, opisy).

 12. Wykonawca w ramach kalkulacji kosztów zamówienia uwzględnia zapoznanie się z dokumentacją projektu „Praski kokon” (w szczególności Model Kokon) oraz dokumentacją dotyczącą funkcjonowania systemu wspierania rodziny i pomocy społecznej w m.st. Warszawie.

 13. Interesariuszami są przedstawiciele podmiotów realizujących wsparcie na rzecz rodzin, w tym, w szczególności, przedstawiciele instytucji pomocy społecznej i wspierania rodziny oraz organizacji pozarządowych działających w sferze integracji społecznej i aktywizacji zawodowej (minimum 30 interesariuszy).

 14. Szczegółowy harmonogram realizacji zadań w ramach usługi doradczej zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Zamawiający ma prawo zgłoszenia uwag do szczegółowego harmonogramu, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić.

 15. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania uczestników o współfinansowaniu spotkań ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 16. W przypadku braku możliwości wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby wskazane przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić zastępstwo, z zastrzeżeniem, że nowa kadra posiadać będzie co najmniej równoważne wykształcenie i doświadczenie.

 17. Wykonawcy przysługiwać będzie tylko wynagrodzenie za zrealizowane usługi i nie będzie on zgłaszać roszczeń.

 1. Warunki przystąpienia do zapytania ofertowego:

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który posiada doświadczenie w zrealizowaniu co najmniej trzech usług doradczych polegających na projektowaniu/opracowaniu koncepcji wdrożenia usług, w tym przynajmniej jednej usługi doradczej dotyczącej projektowania/opracowania koncepcji wdrożenia usług społecznych, z których wartość każdej usługi doradczej wynosiła przynajmniej 50000,00 zł netto, w ciągu trzech lat przed upływem terminu składania ofert, jako warunek przystąpienia do zapytania ofertowego. Ocena spełnienia warunku na podstawie wykazu usług wskazanych w formularzu oferty oraz dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie usług oraz ich wartość: referencje i/lub rekomendacje i/lub protokoły odbioru usług i/lub umowy. Oświadczenia nie będą brane pod uwagę.

 1. Kryteria oceny oferty (w %):
 1. Cena: 60%
  Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

najniższa cena ofertowa brutto

Cena= ---------------------------------------------- x 60 pkt

cena brutto oferty badanej

 1. Doświadczenie prowadzących/ekspertów/facylitatorów: 40%

Doświadczenie prowadzących/ekspertów/facylitatorów w realizacji usług doradczych polegających na projektowaniu/opracowaniu koncepcji wdrożenia usług w ciągu pięciu lat przed upływem terminu składania ofert:

 • od 3 do 5 usług - 10 pkt,
 • od 6 do 10 usług - 20 pkt,
 • od 11 do 15 usług - 30 pkt,
 • powyżej 16 usług   40 pkt.

Doświadczenie wykazane jako warunek przystąpienia do zapytania ofertowego nie będzie brane pod uwagę w kryterium oceny oferty.

 1. Termin realizacji  zamówienia: od dnia podpisania umowy do 1 czerwca 2022 r.
   
 2. Tryb i termin składania ofert:  Uwaga! Przedłużenie terminu składania ofert do 14 marca do godz. 14:00
 1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.
 2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: nbrzoza@um.warszawa.pl  do 14 marca 2022 r. do godz. 14:00 (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).
 1. Inne istotne warunki zamówienia:
 1. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.
 2. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
 3. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
 4. Oferent jest związany z ofertą minimum 21 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 5.  Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.
 6. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).
 7. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Oferenta na podstawie zgody stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
 8. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
 9. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej.
 

[1] W przypadku zamówień finansowanych ze środków EFS, EFRR, FS o wartości przekraczającej 50 tys. PLN netto, należy dodatkowo wpisać nazwę i kod CPV ze Wspólnego Słownika Zamówień

 

Załączniki:
Formularz ofertowy
Klauzula informacyjna
Model Kokon

Załączniki: