null

Zapytanie ofertowe dotyczące dostosowania plików Strategia #Warszawa2030

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia dotyczącego dostosowania plików Strategia #Warszawa2030.

I. Przedmiot zamówienia

Dostosowanie dokumentów (plików): „Strategia #Warszawa2030” wraz z załącznikami oraz wersją angielskojęzyczną dokumentu „Strategy #Warsaw2030” do „Standardu dostępności cyfrowej Urzędu m.st. Warszawy”, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Lista plików podlegająca dostosowaniu:

 1. Strategia #Warszawa2030,
 2. Strategy #Warsaw2030,
 3. Załącznik 1. Raport z prac nad strategią,
 4. Załącznik 2. Diagnoza strategiczna,
 5. Załącznik 3. Powiązania z innymi dokumentami,
 6. Załącznik 4. Wytyczne dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 7. Załącznik 5. Realizatorzy celów,
 8. Załącznik 6. Wskaźniki monitoringu i kontekstowe,
 9. Załącznik 7. Ryzyka realizacji strategii.

Dokumenty w formatach pdf znajdują się pod linkiem:

https://um.warszawa.pl/waw/strategia/dokument-do-pobrania

Wykonawca zobowiązuję się do przekazania Zamawiającemu każdego z ww. plików w dwóch formatach, tzn. jako:

 • dokument w pliku Microsoft Word dostępny cyfrowo, zgodny ze standardami dostępności WCAG 2.1. Plik Microsoft Word powinien spełniać wymogi dostępności cyfrowej ze standardami dostępności WCAG 2.1. w najwyższym możliwym stopniu, wyjątek stanowią utrudnienia technologiczne uniemożliwiające przystosowanie danego obszaru pliku.
 • dokument w pliku pdf dostępny cyfrowo, zgodny ze standardami dostępności WCAG 2.1.

„Standard dostępności cyfrowej Urzędu m.st. Warszawy” znajduje się na stronie https://wsparcie.um.warszawa.pl/dostepnosc-cyfrowa.

II. Termin realizacji zamówienia

Od dnia zwarcia umowy do 8 grudnia 2021 r.

III. Warunki udziału w postępowaniu

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna Wykonawcę, który:

 1. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie zrealizował przynajmniej 3 usuługi polegające na utworzeniu lub dostosowywaniu dokumentów cyfrowych o minimalnej liczbie 10 stron każdy lub łącznej liczbie znaków w dokumencie wynoszącej 30 000 (ze spacjami) zgodnych z zasadami dostępności – standardem dostępności WCAG 2.1. , o wartości minimum 2 000 zł brutto każda. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia wykazu usług zawartego w formularzu ofertowym oraz do dołączenia do oferty dowodów, że usługi zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru zamówienia) lub oświadczenia Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów (w takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów).
 2. Dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą (ekspertem),która zostanie skierowana do realizacji Zamówienia, i która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert opracowała lub dostosowała przynajmniej 3 dokumenty cyfrowe o minimalnej liczbie 10 stron każdy lub łącznej liczbie znaków w dokumencie wynoszącej 30 000 (ze spacjami) zgodnie z zasadami dostępności – standardem dostępności WCAG 2.1.
  Za opracowanie lub dostosowywanie dokumentów cyfrowych, zgodnie z zasadami dostępności – standardem dostępności WCAG 2.1. przez wykazaną osobę rozumie się faktyczne wykonanie przez nią czynności w roli eksperta. Za opracowanie lub dostosowywanie dokumentów cyfrowych przez wykazaną osobę nie może być uznane realizowanie przez nią działań koordynujących, chyba że towarzyszyły im wykonywanie czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym.
  Zamawiający nie dopuszcza łączenia doświadczenia kilku osób, celem spełniania warunków udziału. Zamawiający wymaga, aby wykazana przez Wykonawcę osoba, brała udział w realizacji zamówienia.
  Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia zawartego w formularzu ofertowym.

IV. Wybór oferty

1. Kryteria oceny ofert

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert:

 • Cena oferty brutto,
 • Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia.

Uwaga: oferta musi zawierać cenę netto i brutto za całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Wagi punktowe lub procentowe poszczególnych kryteriów oceny ofert

 • Cena brutto oferty (50%) – maksymalnie 50 pkt.
 • Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (50%) – maksymalnie 50 pkt.

Ocena końcowa oferty = Cena brutto oferty + Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

3. Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert

Cena brutto oferty

Cena brutto oferty – 50% (maksymalnie 50 punktów)

Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

                                                   Cena najniższej oferty

Liczba punktów = ------------------------------------------------ x 100 x50%

                                              Cena badanej oferty

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (50%) – maksymalnie 50 pkt.

Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

                                    punkty przyznane oferentowi w kryterium
Liczba punktów = ------------------------------------------------- x 100 x 50%
                    maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów w tym kryterium

W kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia” Zamawiający oceniać będzie doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi poniżej:

Wykazana w formularzu oferty osoba, która opracowała lub dostosowała dokumenty cyfrowe o minimalnej liczbie 10 stron każdy lub łącznej liczbie znaków w dokumencie wynoszącej 30 000 (ze spacjami), zgodnych z zasadami dostępności – standardem dostępności WCAG 2.1.

Punktacja

Doświadczenie wykazanej osoby

3 dokumenty

0 pkt

4-9 dokumentów

10 pkt

10-15 dokumentów

20 pkt

16-19 dokumentów

30 pkt

20 dokumentów i więcej

50 pkt

Punktacja w w/w kryterium zostanie przyznana na podstawie oceny uzupełnionego „Wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia”, zawartego w formularzu ofertowym.

V. Termin składania ofert

Do 3 listopada 2021 r., do godziny 23:59.

VI. Informacja o umowie

Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, którego oferta będzie oceniona jako najkorzystniejsza. Umowa będzie zawierać zapisy dotyczące m.in.:

 • autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów powstałych w wyniku wykonania umowy,
 • dokonywania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,
 • warunków zmiany umowy (zmiana umowy w szczególności, gdy nastąpi zmiana okoliczności uniemożliwiająca realizację zamówienia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami),
 • jawności zawartej umowy – zgodnie z przepisami w ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • zakazie dokonania cesji praw lub przeniesienia obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego,
 • kar umownych.

VII. Inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w zapytaniu ofertowym wynika z właściwych wytycznych lub innych wiążących dokumentów

 1. Zamawiający przekaże Wykonawcy treść i grafiki, które powinny zostać umieszczone na przedmiocie zamówienia.
 2. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu Zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami technicznymi, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Oferenci na etapie składania ofert zobowiązani są do złożenia:
  • oferty zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1,
  • oświadczenia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
  • dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług, jako potwierdzenie spełnienia warunków udziału.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.

VIII. Pozostałe postanowienia dotyczące zapytania ofertowego

 1. Oferty otrzymane po terminie wskazanym w pkt V zostaną pominięte w badaniu ofert (odrzucone).
 2. Przed upływem terminu do składania ofert, oferta może zostać zmieniona lub wycofana w takiej samej formie jak została złożona.
 3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 4. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena.
 5. Dokumenty ofertowe muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania. W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika, pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
 6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odmówi zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru i zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzupełnienia dokumentów potwierdzających  warunki udziału w postępowaniu.
 8. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty, nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny oraz możliwość negocjacji przedstawionych warunków współpracy.
 9. Przesłana oferta nie stanowi gwarancji zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków udziału w niniejszym postępowaniu, odwołania postępowania lub niewybrania oferty.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z jednym lub z kilkoma Wykonawcami.
 11. Realizacja niniejszego zamówienia, nie przekracza kwoty 130 000 złotych – art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy PZP – do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.
 12. Zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilny.
 13. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego.

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na dwa adresy mailowe:

Wiadomość przesłana na ww. adresy powinna być zatytułowana: „Oferta na dostosowanie plików Strategia #Warszawa2030 do Standardu dostępności cyfrowej Urzędu m.st. Warszawy.”

Dopuszcza się złożenie oferty i innych dokumentów w formie skanu lub dokumentu podpisanego elektronicznie.

Osoby do kontaktu:

Załączniki

 1. Załącznik 1. Formularz ofertowy,
 2. Załącznik 2. Oświadczenie,
 3. Załącznik 3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Załączniki: