null

Zapytanie ofertowe dot. warsztatów z zasady konkurencyjności

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia dwudniowych zamkniętych warsztatów szkoleniowych on-line ukierunkowanych na aspekty prawidłowego udzielania zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach unijnych. Działanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych – art. 2 ust.1 pkt 1) ustawy PZP – do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy)

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie dwudniowych zamkniętych warsztatów szkoleniowych on-line ukierunkowanych na aspekty prawidłowego udzielania zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach unijnych. Działanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
 2. Uczestnicy warsztatów: maksymalnie 70 osób. Uczestnikami będą pracownicy gmin zaangażowanych w rozliczanie i realizację projektów ZIT z jednostek samorządu terytorialnego będących sygnatariuszami Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 z dnia 21 lutego 2014 r. (z późn. zm.), oraz m.st. Warszawy, którzy są zaangażowani i realizują zadania związane z Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi. Informacje na temat uczestników warsztatów zostaną przekazane Wykonawcy na etapie podpisania umowy.
 3. Termin warsztatów: Zamawiający przewiduje 8 godzin zegarowych przeprowadzonych w ciągu dwóch dni roboczych (4 godziny każdego dnia) na warsztaty szkoleniowe on-line, z uwzględnieniem przerw. Ostateczne daty warsztatów zostaną potwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą na etapie podpisania umowy.
 4. Organizacja warsztatów: Warsztaty szkoleniowe będą przeprowadzone on-line, na wybranej przez Wykonawcę platformie, umożliwiającej bezpośredni streaming swojej prezentacji, filmów, zadawanie pytań przez uczestników warsztatów, np. Microsoft Teams, ZOOM, Cisco, Webex, Discord itp. Aplikacja umożliwi pracę warsztatową w grupach. Wykonawca prześle do bazy uczestników linki umożliwiające dostęp do warsztatów szkoleniowych najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem pierwszego dnia warsztatów. Zamawiający dostarczy wcześniej Wykonawcy listę uczestników wraz z adresami e-mail, do których należy przesłać stosowną informację, jak wziąć udział w warsztatach szkoleniowych.
 5. Scenariusz warsztatów: Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz dostarczenia wraz z ofertą scenariusza warsztatów szkoleniowych opartego na tematyce określonej w treści zapytania, który będzie podlegał ocenie w ramach kryterium wskazanym w pkt. 14 lit. b niniejszego zapytania. Scenariusz warsztatów szkoleniowych musi zawierać propozycję harmonogramu spotkań warsztatowych. W przypadku delegowania dwóch lub więcej trenerów do prowadzenia warsztatów szkoleniowych scenariusz warsztatów powinien zawierać zapisy wskazujące przyporządkowanie trenerów do omawiania poszczególnych elementów scenariusza.
 6. Materiały szkoleniowe: Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz dostarczenia na własność dla wszystkich uczestników materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej. Materiały szkoleniowe muszą być oznakowane zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej projektu oraz zasadami oznakowywania projektów współfinansowanych w ramach POPT 2014-2020, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego na etapie podpisania umowy. Wykonawca przedstawi materiały szkoleniowe do akceptacji Zamawiającego najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów.
 7. Zaświadczenia: Wykonawca zobowiązany jest przygotować wydrukowane zaświadczenia o ukończeniu warsztatów szkoleniowych i zdobytych kwalifikacjach dla wszystkich uczestników i przekazać je Zamawiającemu po realizacji przedmiotu zamówienia. Zaświadczenia muszą być oznakowane zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej projektu oraz zasadami oznakowywania projektów współfinasowanych w ramach POPT 2014-2020, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego na etapie podpisania umowy.
 8. Tematyka warsztatów: Zagadnienia właściwe dla warsztatów, które powinny znaleźć się w scenariuszu warsztatów (minimalny zakres tematyczny):
 1. Podstawowe elementy i zasady przy udzielaniu zamówień publicznych poniżej progu 130 000 zł dla zamówień klasycznych oraz aktualny stan prawny.
 2. Różnice w zasadach udzielania zamówień publicznych poniżej progu 130 000 zł dla zamówień klasycznych w świetle Ustawy z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) w porównaniu z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.).
 3. Obowiązki Zamawiającego przy udzielaniu zamówień publicznych poniżej progu 130 000 zł dla zamówień klasycznych.
 4. Czym jest rozeznanie rynku?
 5. Stosowanie rozeznania rynku – w jakich przypadkach?
 6. Jak prawidłowo przeprowadzić rozeznanie rynku?
 7. Czym jest baza konkurencyjności?
 8. Stosowanie bazy konkurencyjności – w jakich przypadkach?
 9. Jak prawidłowo korzystać z bazy konkurencyjności?
 10. Terminy związane z zasadą konkurencyjności.
 11. Jak prawidłowo oszacować przedmiot zamówienia?
 12. Jak przygotować prawidłowy opis przedmiotu zamówienia.
 13. Jak prawidłowo określić warunki udziału w postępowaniu?
 14. Jak prawidłowo określić kryteria oceny ofert?
 15. Jakie elementy powinno zawierać prawidłowe zapytanie ofertowe oraz protokół z wyboru Wykonawcy?
 16. Chronologia działań przy przygotowaniu zamówienia publicznego – od określenia potrzeby do podpisania umowy z Wykonawcą.
 17. Publikowanie zapytania ofertowego – obowiązki Zamawiającego.
 18. „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” – najważniejsze elementy w kontekście przedmiotowych zamówień publicznych, kiedy nie należy stosować ww. wytycznych.
 19. Korekty finansowe – najczęstsze błędy popełniane przez Zamawiających.
 20. Dobre praktyki przy realizacji zamówień publicznych poniżej progu 130 000 zł dla zamówień klasycznych.
 21. Prawidłowa ścieżka realizacji zamówienia poniżej 20 000 zł – jak prawidłowo zrealizować zamówienie?
 22. Zamawiający – jakie dokumenty związane z zamówieniem należy przechowywać.
 23. Stosowanie „Wytycznych…” oraz wewnętrznych regulaminów Zamawiającego dot. zamówień publicznych – jak rozwiązywać problemy dot. wykluczających się zapisów?
 24. Jak zapewnić kwalifikowalność ponoszonych wydatków?
 25. Metody przeprowadzenia warsztatów:
 1. Wykład z prezentacją multimedialną,
 2. Elementy dyskusji moderowanej mającej na celu wymianę doświadczeń oraz propozycję rozwiązań problemów związanych z tematyką warsztatów poruszaną przez Uczestników warsztatów,
 3. Zastosowanie metod interaktywnych, ćwiczeń, z uwzględnieniem możliwości jakie oferuje aplikacja,
 4. Nacisk na możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności z wykorzystaniem case study bazujących na konkretnych projektach.
 1. Inne istotne warunki realizacji zamówienia: 
 1. Oferta na powyżej opisany przedmiot zamówienia powinna zostać przesłana w formie Załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą dostarczyć wypełnione oświadczenie określone w załączniku 2 oraz oświadczenia osób, których wzór stanowi załącznik nr 3.
 2. Warsztaty szkoleniowe są finansowane ze środków publicznych.
 3. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem materiałów szkoleniowych pokrywa Wykonawca.
 4. Zamawiający na etapie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość wnoszenia uwag do przedstawionych przez wybranego w toku postępowania Wykonawcę scenariusza warsztatów podlegających ocenie w ramach kryterium oceny ofert.
 5. W uzasadnionych okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych przez inne osoby niż wskazane przez Wykonawcę w ofercie, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem wykazania, że osoby ostatecznie dedykowane do przeprowadzenia szkoleń posiadają równe bądź wyższe kwalifikacje niż osoby przedstawione w ofercie.
 6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu nagranie wideo z przebiegu warsztatów w terminie do 3 dni po zakończeniu ostatniego dnia warsztatów, na nośniku danych np. płyta CD/DVD lub pendrive.
 7. W związku ze stanem epidemicznym, Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od podpisania umowy bez podawania przyczyny.
 1. Termin realizacji zamówienia: do 01.12.2021 r.
 2. Warunki udziału w postępowaniu:
 1. Osoby dedykowane do przeprowadzenia warsztatów posiadają doświadczenie w prowadzeniu warsztatów szkoleniowych dot. udzielania zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach unijnych. W celu potwierdzenia posiadania doświadczenia należy przedłożyć opis kwalifikacji osób wraz z dokumentacją potwierdzającą przeprowadzenie przez każdą z osób minimum 3 warsztatów szkoleniowych z przedmiotowego zakresu, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody, że warsztaty szkoleniowe zostały wykonane należycie (np. referencje, rekomendacje, protokoły odbioru zamówienia).

13. Kryteria oceny ofert:

 1. Cena brutto oferty,
 2. Scenariusz warsztatów.

14. Wagi punktowe lub procentowe poszczególnych kryteriów oceny ofert:

 1. Cena brutto oferty - 60%. W ramach kryterium można uzyskać maksymalnie 60 pkt.

Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

Cena oferty najniższej

Liczba punktów =  ---------------------------------------------- x 100 x 60%

Cena oferty badanej

 1. Scenariusz warsztatów - 40%. W ramach kryterium można uzyskać maksymalnie 40 pkt.

                Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:

                                                               Liczba przyznanych punktów w ramach tego kryterium

                Liczba punktów =  -------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 40%

                                               Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium

Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów obliczonych zgodnie z wzorami wskazanymi w pkt. 14 lit a, b. Zgodnie z przyznanymi punktami Komisja oceniająca stworzy ranking oferentów.

15. Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

W ramach kryterium „scenariusz warsztatów” ocenie poddana zostanie propozycja scenariusza warsztatów – wykazana w pkt. 5 Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego.

Scenariusz zostanie oceniony według skali opisanej poniżej:

 1. Część merytoryczna – związana z poziomem merytorycznym scenariusza, jego zakresem tematycznym, poziomem szczegółowości opisu poszczególnych zagadnień scenariusza. Punktacja od 0 do 20 punktów:

20 pkt: - zakres tematyczny scenariusza uwzględnia założenia tematyki warsztatów określonej w treści zapytania ofertowego, ponadto zawiera spójne z tematyką elementy dodatkowe, duży poziom szczegółowości opisu poszczególnych zagadnień scenariusza. Oferta spełnia w najwyższym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium i w tym zakresie jest najlepszą z wszystkich ofert;

10 pkt: - zakres tematyczny scenariusza uwzględnia założenia tematyki warsztatów określonej w treści zapytania ofertowego, duży poziom szczegółowości opisu poszczególnych zagadnień scenariusza. Oferta spełnia w dużym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium;

5 pkt: - zakres tematyczny scenariusza uwzględnia założenia tematyki warsztatów określonej w treści zapytania ofertowego, niski poziom szczegółowości opisu poszczególnych zagadnień scenariusza. Oferta spełnia w zadowalającym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium;

0 pkt: - zakres tematyczny scenariusza nie uwzględnia założeń tematyki warsztatów określonej w treści zapytania ofertowego. Oferta spełnia w niskim stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.

 1. Część praktyczna - związana z wymiarem praktycznym scenariusza, technikami użytymi podczas warsztatów on-line, przy założeniu, że preferowane będą metody interaktywne i partycypacyjne. Punktacja od 0 do 20 punktów:

20 pkt: scenariusz przewiduje minimum 4 interaktywnych ćwiczeń, angażujących Uczestników warsztatów. Scenariusz szczegółowo opisuje przebieg poszczególnych ćwiczeń oraz pokazuje w jaki sposób ćwiczenia przekładają się na praktyczne wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas warsztatów. Wykonawca opisuje szczegółowo sposób przeprowadzenia ćwiczeń z uwzględnieniem możliwości aplikacji. Oferta spełnia w najwyższym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium i w tym zakresie jest najlepszą z wszystkich ofert;

10 pkt: scenariusz przewiduje minimum 4 interaktywnych ćwiczeń, angażujących Uczestników warsztatów. Wykonawca ogólnie opisuje sposób przeprowadzenia ćwiczeń z uwzględnieniem możliwości aplikacji. Oferta spełnia w dużym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium;

5 pkt: scenariusz przewiduje minimum 3 interaktywne ćwiczenia, angażujące Uczestników warsztatów. Scenariusz nie opisuje przebiegu poszczególnych ćwiczeń. Oferta spełnia w zadawalającym stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium;

0 pkt: scenariusz przewiduje maksymalnie 2 interaktywne ćwiczenia albo w ogóle nie przewiduje interaktywnych ćwiczeń, angażujących Uczestników warsztatów. Oferta spełnia w niskim stopniu oczekiwania wyrażone w ocenianym kryterium.

16. Termin składania ofert: do 19 .10.2021 r. W przypadku ofert przesłanych pocztą liczy się data wpływu.

17. Warunki zmiany umowy: nie dotyczy

18. Inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w zapytaniu ofertowym wynika z właściwych wytycznych lub innych wiążących dokumentów: nie dotyczy

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: oferty@um.warszawa.pl. W związku z obowiązującym stanem epidemicznym preferujemy przesyłanie ofert pocztą elektroniczną.

Załączniki:

 1. Formularz WZÓR OFERTY.
 2. Oświadczenie dot. danych osobowych.
 3. Wzór oświadczenia dla osób prowadzących warsztaty szkoleniowe.
 4. Klauzula informacyjna.

Załączniki: