null

Zapytanie ofertowe dot. kompleksowej obsługi strony internetowej ETTBio

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W związku z realizacją projektu „ETTBio – Effective Technology Transfer in Biotechnology, współfinansowanego z programu INTERREG IV C proszę o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia

Opis projektu:

Projekt ETTBio koncentruje się na rozwoju polityki regionalnej, transferze dobrych praktyk oraz zwiększeniu efektywności w dziedzinie biotechnologii. Głównym celem projektu jest poprawa skuteczności polityki rozwoju regionalnego w obszarze biotechnologii, co doprowadzić ma do zwiększenia efektywności transferu technologii. Partnerzy projektu identyfikują oraz przekazują lokalne dobre praktyki w zakresie biotechnologii. Ponadto projekt ma na celu polepszenie współpracy międzynarodowej pomiędzy instytutami naukowo-badawczymi, a władzami regionalnymi w wyżej wymienionym zakresie.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. Kompleksowa obsługa strony internetowej www.ettbio.eu

2. Zakres zadań: aktualizacja danych, dodawanie treści, zmiana lub modyfikacja szaty graficznej, rozwinięcie strony o nowe funkcjonalności, aktualizacja istniejących zakładek na podstawie przesyłanych przez Zamawiającego materiałów, redakcja oraz korekta tekstów nadsyłanych przez Zamawiającego, prowadzenie Kalendarium Wydarzeń z dziedziny biotechnologii

3. Częstotliwość wprowadzania zmian – 3 razy w miesiącu

4. Termin wykonania usługi – w ciągu 3 godzin od przesłania materiałów przez Zamawiającego

Termin przesyłania ofert:  23 stycznia 2014 r., godz. 16.00 (decyduje data wpływu)

Termin realizacji zamówienia: 1 lutego – 30 listopada 2014r.

Kryterium oceny ofert :

-  cena 100% (oferta najniższa cenowo otrzyma 100 punktów)

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

Koniecznym warunkiem przy składaniu ofert jest:

1. udokumentowane minimum dwa lata doświadczenia w obsłudze stron internetowych

2.przesłanie 2 listów referencyjnych od firm, które współpracowały z  Wykonawcą.

Teksty redakcyjne przekazywane przez Zamawiającego są w jęz. angielskim.

Materiały redakcyjne przekazywane będą Wykonawcy drogą elektroniczną.

Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadań wymienionych w przedmiocie zapytania ofertowego w przypadku zmiany harmonogramu realizacji zadań projektowych.

Uwagi:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany docelowego zakresu umowy w zależności od przebiegu rozmów z przyszłym Wykonawcą.

Wykonawca będzie realizował ww. zadanie we współpracy z Zamawiającym.

Oferta powinna być podpisana oraz zawierać proponowaną cenę netto i brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia tj. roczną opłatę.

Płatność za wykonanie umowy nastąpi w ciągu 21 dni od otrzymania faktury wystawionej  na podstawie pozytywnego protokołu bez zastrzeżeń.

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:

Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, pl. Defilad 1, skr. poczt. 5, 00-901 Warszawa 134, (XIX piętro, pokój 1904), Faxem na numer: 022 443 07 98 lub pocztą elektroniczną na adres  mailowy:   kniewiadomska@um.warszawa.pl                                                             

Osoba do kontaktu: Karolina Niewiadomska, tel 22 443 07 55

kniewiadomska@um.warszawa.pl

Załączniki: