null

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż dwóch tablic pamiątkowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż dwóch tablic pamiątkowych dla projektów pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie” oraz „Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi”.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż dwóch tablic pamiątkowych dla projektów pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie” oraz „Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi”, dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014‑2020.

Zakres zamówienia obejmuje:

 1. Zaprojektowanie i wykonanie dwóch tablic pamiątkowych, jednostronnych, zgodnie ze wzorem podanym w „Obowiązkach informacyjnymi beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020”, o wymiarach 40 cm x 60 cm. Każda z dwóch tablic wykonana z jednego kawałka materiału (stal ocynkowana, malowana proszkowo), odpornego na warunki atmosferyczne, informacje umieszczone na białym tle.
 2. Zabezpieczenie tablic podwójną warstwą zabezpieczającego lakieru bezbarwnego.
 3. Niedopuszczalne jest wykonanie pojedynczej tablicy informacyjnej z więcej niż jednego segmentu/panelu/modułu.
 4. Sposób montażu:
 1. zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji oraz mocowania tablic do metalowej bramy;
 2. montaż na bramie/ogrodzeniu budynków (na prętach metalowych) – przykładowy sposób montażu w załączeniu;
 3. niedopuszczalny jest montaż tablic na plastikowych opaskach zaciskowych, tzw. trytytkach.
 1. Dostawa i montaż tablic w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy (Dzielnica Praga-Północ)
 2. Każda tablica pamiątkowa  powinna zawierać następujące informacje:
 1. nazwę beneficjenta,
 2. tytuł projektu,
 3. cel projektu,
 4. zestaw logo:
 • znak Funduszy Europejskich, złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego,
 • znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska oraz nazwy Europejski  Fundusz Rozwoju Regionalnego,
 • znak marki Mazowsze oraz tytuł projektu i informacja o jego dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
 • flaga Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Adres portalu www.mapadotacji.gov.pl
 1. Termin realizacji zamówienia: 30.11.2021  r.
 2. Warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy
 3. Kryteria oceny ofert: Cena brutto oferty

Uwaga: oferta musi zawierać cenę netto i brutto za całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Wagi punktowe lub procentowe poszczególnych kryteriów oceny ofert: Cena brutto oferty

Cena brutto oferty - 100 %, maksymalnie – 100 punktów

 

                                 Cena najniższej oferty

Liczba punktów = ------------------------------------------------ x 100 %

                                     Cena badanej oferty

 1. Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczonych za pomocą ww. wzoru.

 

 1. Termin składania ofert: 30.09.2021 r.

 

 1. Warunki zmiany umowy: umowa dot. realizacji zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym może zostać zmieniona, jeżeli nastąpi zmiana okoliczności uniemożliwiająca realizację zamówienia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami

 

 1. Inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w zapytaniu ofertowym wynika z właściwych wytycznych lub innych wiążących dokumentów:
 2. Zamawiający przekaże Wykonawcy treść i logotypy, które powinny zostać umieszczone na przedmiocie zamówienia.
 3. Przygotowany przez Wykonawcę projekt graficzny umieszczenia logotypów będzie podlegał akceptacji Zamawiającego. W przypadku uwag do projektu graficznego, Wykonawca niezwłocznie je uwzględni i przedstawi kolejny projekt w terminie max. 24 godzin od momentu zgłoszenia uwag.
 4. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce dostawy i montażu przedmiotu zamówienia.
 5. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu Zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami technicznymi, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu i dostawie przedmiotu zamówienia i podpisaniu przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury VAT w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy.
 7. Oferenci zobowiązani są do złożenia oświadczenia, którego wzór został określony w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego;
 8. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.


Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj. aziolkowska@um.warszawa.pl

Załączniki: