null

Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie (Faza V)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Faza V projektu jest w trakcie realizacji (2015-2023).
Beneficjentem projektu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie.

Głównym celem Projektu jest optymalizacja i usprawnienie obecnie funkcjonującego systemu gospodarki wodno-ściekowej poprzez:

 • zwiększenie dostępu mieszkańców do świadczonych usług w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków w wyniku rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • poprawę stanu technicznego sieci kanalizacyjnej i zapobieganie eksfiltracji ścieków do środowiska oraz infiltracji wód gruntowych do kanalizacji,
 • poprawę funkcjonowania systemu kanalizacyjnego - zwiększenie pojemności retencyjnych kanalizacji ogólnospławnej w wyniku wprowadzenia centralnego systemu sterowania siecią wraz z budową i modernizacją infrastruktury,
 • poprawę niezawodności dostaw i jakości wody w wyniku modernizacji stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej,
 • wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania siecią wodociągowa i kanalizacyjną, w oparciu o modele matematyczne, system GIS oraz sieć punktów pomiarowych,
 • zakup odpowiedniego wyposażenia laboratoriów badających jakość wody i ścieków,
 • zmniejszenie zużycia energii z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
 • zapewnienie oszczędności wody poprzez zmniejszenie strat dzięki odpowiedniemu sterowaniu pracą systemu oraz modernizacji odcinków sieci w złym stanie technicznym..

Projekt obejmuje zadania inwestycyjne w obszarze sześciu działań tematycznych:

 • Działanie I - rozbudowa kanalizacji ściekowej, łącznie ok. 39,95 km sieci;
 • Działanie II - system kanalizacji – modernizacja sieci o łącznej dł. ok 25, 67 km, modernizacja pompowni;
 • Działanie III - system wodociągowy - budowa i modernizacja sieci, pompowni i stacji uzdatniania wody;
 • Działanie IV – centralny system sterowania siecią kanalizacyjną - budowa systemu zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej oraz budowa zbiornika retencyjnego na terenie oczyszczalni ścieków „Czajka”;
 • Działanie V - rozbudowa systemu GIS oraz modeli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
 • Działanie VI - pomoc techniczna oraz zakupem środków trwałych.

Jednym z kluczowych zdań Projektu jest budowa I etapu centralnego systemu sterowania siecią kanalizacyjną - budowa systemu zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej oraz budowa zbiornika retencyjnego na terenie oczyszczalni ścieków „Czajka”.

Spółka, mając na uwadze konieczność zapewnienia ochrony miasta przed zalaniem podczas opadów deszczy nawalnych oraz obserwowane od kilku lat zmiany warunków klimatycznych, a także powodowane powyższymi czynnikami coraz większe trudności związane z dotrzymywaniem przez Spółkę warunku możliwej do wykonania liczby zrzutów przelewami burzowymi, podjęła działania inwestycyjne związane z możliwością retencjonowania ścieków, takie jak:

 • System zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej - budowa centralnego sterowania,
 • Budowa dodatkowych pojemności retencyjnych na sieci kanalizacyjnej i przed oczyszczalnią „Czajka”;
 • Wykorzystanie pojemności istniejących kolektorów poprzez dostosowanie ich parametrów technicznych do pracy w systemie sterowania RTC – poprawa stanu technicznego, wyposażenie w zastawki, regulowane przelewy;
 • Dostosowanie pompowni ścieków do pracy w systemie RTC – wymiana urządzeń na zoptymalizowane do pracy w systemie zdalnego sterowania i zarządzania siecią.

Technologia sterowania siecią w czasie rzeczywistym (RTC) wymaga by system na bieżąco przetwarzał dane oraz mógł sterować wybranymi, kluczowymi elementami kanalizacji.

System RTC rozróżnia kilka podstawowych elementów sterowniczych niezbędnych do prawidłowego działania sieci:

 1. Zbiorniki retencyjne ze sterowalną (czynną) objętością retencyjną,
 2. Kolektory tranzytowe z bierną retencją kanałową,
 3. Stacje pomp kanałowych (przepompownie),
 4. Punkty sieci wyposażone w możliwość sterowania – zastawki, regulowane przelewy,
 5. Obiekty zrzutowo-przelewowe,
 6. Obiekty pomiarowe: 
 • Pomiary przepływu,
 • Pomiary napełnienia,
 • Deszczomierze,
 • Radar.

Dzięki sterowaniu poszczególnych stacji pomp kanałowych można optymalizować pracę ich zlewni oraz obiektów następujących po nich, co będzie miało bezpośredni wpływ na pracę całej sieci kanalizacyjnej. Odpowiedni dobór wydajności pompowania, od tłumienia poprzez szybkie opróżnienie kolektorów zasilających, umożliwią systemowi przygotowanie sieci m.in. do przyjęcia pików opadowych, czy pomogą w samooczyszczaniu kanałów. Pompownie ścieków są jedynymi obiektami, które pozwalają na pełną regulację wszystkich parametrów pracy tj. poziomu i przepływu, zgodnie z obliczeniowymi nastawami.

W celu zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania Systemu zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej w ramach Fazy V Projektu zaplanowano realizację zadań polegających na rozwoju systemu GIS oraz rozwoju matematycznego modelu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

W ramach ww. zadań wykonane zostaną niezbędne dla działania systemu RTC światłowody, usługi programistyczne, wyposażenie i uruchomienie centralnej dyspozytorni, szkolenia, modernizacja GIS, punkty pomiarowe itp.

Uzupełnienie danych w systemie GIS m.in. w zakresie wprowadzenia do systemu GIS dodatkowych informacji o załamaniach na odcinkach sieci wodociągowej oraz miejscach włączeń na kanałach klasowych. Wprowadzenie powyższych danych umożliwi dodatkowo generowanie profili poprzecznych przebiegu odcinków sieci wodociągowej, co pozwoli na kontrolę ewentualnych kolizji z innymi sieciami podziemnymi podczas projektowania nowych sieci. Wprowadzenie tych danych wyraźnie skróci czas niezbędny na opracowanie dokumentacji projektowej.

Uzupełnienie danych w systemie GIS pozwoli również na wzrost znaczenia systemu GIS w codziennej pracy inspektorów nadzoru. Szybki dostęp do informacji o istniejącej oraz projektowanej infrastrukturze usprawnia nadzór nad procesem budowy. Planowany zakup urządzeń pomiarowych GPS pozwoli dodatkowo na weryfikację położenia instalowanej infrastruktury z lokalizacją obiektów projektowanych. Taka weryfikacja będzie możliwa od razu w terenie dzięki zintegrowaniu urządzenia pomiarowego GPS z urządzeniem mobilnym mającym dostęp do danych systemu GIS. Dzięki temu możliwe będzie wyeliminowanie sytuacji gdy instalowana infrastruktura jest położona w innym miejscu niż to zostało uzgodnione w projekcie, czego konsekwencją może być konieczność późniejszej przebudowy urządzeń.

Efekty

Realizacja Projektu umożliwi:

 • podłączenie do sieci kanalizacyjnej 13 214 mieszkańców;
 • podłączenie do sieci wodociągowej 4 270 mieszkańców;
 • redukcję ilości emisji CO2 do atmosfery w wyniku produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

W ramach Projektu zaplanowano również wykonanie instalacji fotowoltaicznych, produkujących energię elektryczną. Łączna moc zainstalowana systemów OZE przewidzianych do realizacji w ramach ww. zadań wyniesie 1,4 MW.

Koszt całkowity Projektu: 850 000 000,00 zł netto

Udział Funduszu Spójności: 541 871 812,50 zł.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna