null

Zakup specjalistycznego sprzętu do kontroli jakości powietrza na terenie m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027, Działanie 2.1 – Efektywność energetyczna
Tytuł projektu: „Zakup specjalistycznego sprzętu do kontroli jakości powietrza na terenie m.st. Warszawy”
Wartość projektu: 842 720,00 zł
Wydatki kwalifikowalne: 837 720,00 zł
Wartość dofinansowania: 418 860,00 zł
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Jednostka realizująca projekt: Straż Miejska m.st. Warszawy
Okres realizacji projektu: 01.01-31.12.2024 r.

Przedmiotem projektu jest zakup mobilnego laboratorium z napędem elektrycznym wraz z pełnym wyposażeniem potrzebnym do badania jakości powietrza oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjnej mającej na celu zwiększenie świadomości społeczności lokalnej (w tym dzieci i młodzieży) nt. szkodliwości zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery, w tym także zagadnień dotyczących szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych.

Projekt będzie realizowany na terenie m.st. Warszawy, gdzie występują obszary przekroczeń dopuszczalnego pyłu zawieszonego. Celem projektu jest więc łagodzenie zmian klimatu poprzez poprawę jakości powietrza oraz redukcję zniszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery na terenie m.st. Warszawy. Projekt przyczyni się do zmniejszenia emisji pyłów do atmosfery na terenie aglomeracji warszawskiej oraz dbałości o stan środowiska naturalnego.

Ważne jest monitorowanie stanu jakości powietrza, kontrolowanie źródeł zanieczyszczeń i szybkie reagowanie na wszelkie nieprawidłowości, dlatego nowy sprzęt, w który zostanie wyposażona Straż Miejska m.st. Warszawy jest niezbędny do skutecznego eliminowania źródeł zanieczyszczeń atmosfery na terenie miasta.

Efektem projektu będzie poprawa jakości powietrza na terenie miasta dzięki skuteczniejszej kontroli i eliminacji źródeł zanieczyszczeń oraz odpowiedniej edukacji mieszkańców.

Z zakupionego sprzętu skorzystają funkcjonariusze Straży Miejskiej m.st. Warszawy w ramach swojej działalności z zakresu ochrony środowiska, natomiast docelowo z efektów projektu skorzystają również wszyscy mieszkańcy miasta oraz osoby przyjeżdżające do Warszawy.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 12.03.2024 r.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

logotyp Fundusze Europejskie dla Mazowsza, flaga RP, flaga UE z adnotacją "dofinansowane przez Unie Europejską", logo Mazowsza