null

Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Drewniana wiata postawiona przy ścieżce jako element zagospodarowania południowej strony Kanału Bródnowskiego.

Projekt pn. Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa: 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Wartość projektu: 3 186 278,80 zł 

Wkład m.st. Warszawy: 1 573 042,81 zł

Wartość dofinansowania z Funduszy UE: 1 613 235,99 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

W wyniku realizacji przedsięwzięcia „Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno – rekreacyjnego” zakończonego w III kwartale 2019 r. Miasto otrzymało unijne dofinansowanie w wysokości ok. 1,6 mln zł.

Projekt dotyczył zagospodarowania południowej strony Kanału Bródnowskiego, na odcinku wzdłuż zbiornika retencyjno-rekreacyjnego zlokalizowanego na osiedlu Utrata w warszawskiej Dzielnicy Targówek. Jego głównym celem jest przekształcenie nieużytku w teren rekreacyjny o powierzchni ok. 10,5 ha. Realizacja przedsięwzięcia spowodowała zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Dzielnicy Targówek, jak również zniwelowała problemy dotyczące braku zagospodarowania brzegów kanału oraz zanieczyszczenia gruntu niewybuchami, które mogą powodować niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt.

Realizacja projektu zakładała również przekształcenie częściowo zalesionych nieużytków
w ekologiczny teren służący wypoczynkowi i rekreacji w otoczeniu przyrody. Utworzone zostały pieszo-rowerowe ścieżki zdrowia prowadzące po dawnych nasypach kolejowych oraz miejscach ciekawych przyrodniczo. Korzystanie z atrakcji jest w całości bezpłatne. Założeniem projektu było także uporządkowanie terenów leśnych oraz nasadzenie roślinności rodzimej. Wykonane prace spowodowały odtworzenie powierzchni biologicznie czynnej w niemal 100%.

Pieszo-rowerowe ścieżki zdrowia stworzone po południowej stronie Kanału Bródnowskiego.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy jakości środowiska naturalnego, przestrzenie dotychczas zdegradowane zyskały nową, ekologiczną funkcję, przywrócone zostały walory przyrodnicze obszaru. Mieszkańcy Warszawy mogą korzystać z nowego, oddalonego od zgiełku aglomeracji miejskiej, miejsca sprzyjającego odpoczynkowi. Prowadzone w ramach projektu działania promocyjno-edukacyjne przyczyniają się do zwiększenia świadomości społeczeństwa odnośnie potrzeby ochrony środowiska.

Zrealizowane przedsięwzięcie jest kontynuacją prac nad zagospodarowaniem terenu wzdłuż Kanału Bródnowskiego, w wyniku których powstał już np. zbiornik retencyjno – rekreacyjny znajdujący się w pobliżu obszaru realizacji projektu.