null

Za nami spotkanie w Warszawie międzynarodowego projektu MECOG-CE

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Prezentacja informacji podczas spotkania w ramach projektu

Projekt MECOG-CE, mający na celu wzmocnienie współpracy metropolitalnej i zarządzania w Europie Środkowej, osiągnął niedawno kolejny kamień milowy podczas drugiego ponadnarodowego spotkania, które odbyło się w dniach 19 i 20 października w Warszawie. Konsorcjum projektu zajęło się dwoma istotnymi działaniami: znalezieniu najlepszych narzędzi i praktyk zarządzania obszarami metropolitalnymi oraz sformułowaniu Wspólnej Wizji Metropolitalnej.

Wspólne wyzwania: wspólna wizja środkowoeuropejskich obszarów metropolitalnych

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem uczestników przez Michała Olszewskiego, Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy. Następnie przedstawiciel Uniwersytetu Karola w Pradze (Czechy) - partner projektu i współlider 1. Pakietu Roboczego, przedstawił zidentyfikowane przez wszystkich partnerów projektu wyzwania specyficzne dla obszarów metropolitalnych Europy Środkowej. Są to m.in.: zmiany klimatu, zrównoważona mobilność, zagospodarowanie przedmieść, niekontrolowany rozwój miast, zmiany populacji i dostawy energii. Partnerzy omówili rezultaty tego dokumentu w odniesieniu do kolejnej części projektu, jaką jest stworzenie Wspólnej Wizji Metropolitalnej. Na bazie przedstawionej analizy konsorcjum projektowe podjęło dyskusję na temat korzyści i zalet współpracy metropolitalnej oraz potrzeb obszarów metropolitalnych m.in. wzmocnienia ich pozycji na poziomie krajowym i unijnym.

44 przykłady dobrych praktyk w 14 dziedzinach tematycznych. Wyzwanie dla klastrów studyjnych rozpoczęło się w Warszawie!

Uniwersytet Śląski w Katowicach, będący także partnerem projektu i współliderem 1. Pakietu Roboczego, przedstawił wnikliwe podsumowanie analizy najlepszych narzędzi i praktyk wzmacniania współpracy metropolitalnej i zarządzania w obszarach metropolitalnych partnerów projektu. Najczęściej wymienianymi dziedzinami były: transport, edukacja, planowanie przestrzenne, rozwój regionalny i zarządzanie obszarami metropolitalnymi. Analiza ta posłużyła jako podstawa do dalszych części spotkania.

Podczas warsztatów każdy z partnerów przedstawił maksymalnie pięć najlepszych praktyk ze swojego obszaru metropolitalnego. W sumie zidentyfikowano 44 przykłady, które posłużą jako punkty wyjścia dla nadchodzących działań. Najlepsze narzędzia i praktyki, które zostały zaprezentowane obejmują m.in.:

  • przykłady różnych instrumentów finansowania metropolii,
  • zintegrowane systemy transportu,
  • plany strategiczne i plany zagospodarowania brzegów rzek,
  • tworzenie dzielnic żywnościowych,
  • czy metody na zwiększenie zaangażowania interesariuszy na rzecz rozwoju metropolii.

Narzędzia te sprzyjają efektywniejszej współpracy w obszarach metropolitalnych. Katalog wszystkich najlepszych narzędzi i praktyk zostanie zaprezentowany w kwietniu 2024 roku.

Po wnikliwej dyskusji na temat analizowanych najlepszych praktyk, wyłoniono te, które mają wysoki potencjał przenoszenia do innych metropolii. Po spotkaniu w Warszawie każdy partner odbędzie spotkanie ze swoimi regionalnymi interesariuszami, aby omówić najlepsze praktyki i narzędzia, a następnie wybierze te, które wdroży w dalszym etapie projektu.

Co dalej? Zmierzamy w stronę działań pilotażowych i nowych rozwiązań

Spotkanie projektowe zapoczątkowało także kolejny etap prac. Miasto Brno (Czechy), partner wiodący, zaproponowało zarys i program drugiego pakietu prac. Zaprezentowano procedurę tworzenia klastrów badawczych, które następnie będą opracowywać wspólne działania i nowe rozwiązania. Klastry badawcze będą opierać się na zidentyfikowanych i wybranych najlepszych praktykach i narzędziach.

Drugie ponadnarodowe spotkanie projektowe w Warszawie sprzyjało współpracy i dialogowi pomiędzy partnerami. Stanowi to ważny fundament dla osiągnięcia celu projektu jakim jest wzmocnienie współpracy i zarządzania metropolitalnego.

Więcej informacji o projekcie MECOG-CE Strengthening metropolitan cooperation and governance in central Europe.

Logotyp Interreg Europa Środkowa z flagą Unii Europejskiej
Prezentacja informacji podczas spotkania w ramach projektu
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Prezentacja informacji podczas spotkania w ramach projektu
Prezentacja informacji podczas spotkania w ramach projektu