null

Wynik postępowania na realizację usługi doradczej w projekcie Praski Kokon

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi doradczej w zakresie opracowania koncepcji wdrożenia Modelu Przeciwdziałania Dziedziczeniu Biedy Kokon (Model Kokon) w ramach trzeciej fazy projektu „Praski kokon” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Tryb postępowania: zamówienie poniżej 130 000 złotych

Nazwa (firma) lub imię i nazwisko wykonawcy, którego ofertę wybrano:  Krzysztof Kwieciński Business Advisory

Uzasadnienie wyboru oferty: Kierując się kryteriami oceny oferty (60% cena, 40% doświadczenie prowadzących/ekspertów/facylitatorów), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy: Krzysztof Kwieciński Business Advisory

Oferta jest korzystna cenowo i spełniają pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki: