null

Wynik zapytania ofertowego pn. Przeprowadzenie inwentaryzacji dokumentów na potrzeby opracowania diagnozy do strategii rozwoju ponadlokalnego dla metropolii warszawskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik zapytania ofertowego pn. Przeprowadzenie inwentaryzacji dokumentów na potrzeby opracowania diagnozy do strategii rozwoju ponadlokalnego dla metropolii warszawskiej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa i adres Zamawiającego: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie inwentaryzacji dokumentów na potrzeby opracowania diagnozy do strategii rozwoju ponadlokalnego dla metropolii warszawskiej (rozumianej jako Region Warszawski Stołeczny – RWS ). Działanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Tryb postępowania: Zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych – art. 2 ust.1 pkt 1) ustawy PZP – do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy

Nazwa oferenta, którego ofertę wybrano: Kreatus sp. z o.o. ul. 11 Listopada 60-62, 43-300 Bielsko-Biała

Uzasadnienie wyboru oferty: Wyłoniony wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę na realizację przedmiotu zamówienia, uzyskując najwyższą ocenę punktową zarówno pod względem cenowym oraz jakościowym.

Załączniki: