null

Wstęp

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Programy operacyjne koncentrują się na działalności w ramach konkretnego regionu lub wybranego obszaru tematycznego. W ich ramach korzysta się ze środków m.in. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS). To właśnie udział tych funduszy w finansowaniu projektów w m.st. Warszawie jest największy.

W perspektywie 2014 – 2020 wyróżniamy następujące programy operacyjne:

 • programy krajowe:
  • Infrastruktura i środowisko (POIiŚ; funkcjonuje mechanizm, który umożliwia sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/)
  • Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
  • Polska Cyfrowa (POPC)
  • Pomoc Techniczna (POPT)
 • program regionalny:
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 (RPO WM)
 • program zakładający współpracę z zagranicznymi partnerami:
  • Europejska Współpraca Terytorialna (EWT).

Poniżej przedstawiamy projekty, w podziale na 10 kategorii tematycznych, zrealizowane w mieście w poszczególnych perspektywach finansowych: 2004 – 2006, 2007 – 2013, 2014 – 2020 oraz projekt przedakcesyjny (z Funduszu ISPA).

Więcej informacji na temat programów operacyjnych można znaleźć na stronie https://tiny.pl/9fbjb.