null

Wola aktywnej integracji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 574 000,00 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1 408 730,00 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: VII Promocja integracji społecznej
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe
Jednostka realizująca projekt: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy


 

Opis projektu:

Celem projektu jest zwiększenie stopnia zaradności życiowej i uczestnictwa w życiu społecznym uczestników oraz wzrost umiejętności i kompetencji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy. Grupa docelową są osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Jest to grupa w bardzo trudnym położeniu na rynku: mają nieodpowiednie kompetencji oraz motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej.

Każdy z uczestników projektu zostanie objęty wsparciem w ramach kontraktu socjalnego. Wszyscy korzystać będą z poradnictwa i wsparcia indywidualnego w zakresie kompetencji życiowych. Doradca zawodowy dobierze odpowiednie instrumenty aktywnej integracji. Indywidualne podejście do potrzeb poszczególnych klientów wynika z faktu, iż przyczyny pozostawania bez pracy i w sytuacji uzależnienia od pomocy społecznej są różne dla różnych osób. Dzieci uczestników będą miały zapewniona opiekę podczas uczestnictwa ich rodziców w zajęciach, a także w trackie poszukiwania pracy i pierwszym okresie po jej podjęciu.Decyzje o przyznaniu dofinansowania projektu podjął Zarząd Województwa Mazowieckiego (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych).