null

Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu" współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Informacje dotyczące projektu: Wartość całkowita projektu: 8 658 150,60 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie: 4.1 Innowacje społeczne

Okres realizacji projektu: 1 wrzesień 2019– 31 sierpień 2022 roku.

Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Pomocy i Projektów Społecznych. 

Partnerzy i realizatorzy w projekcie:

1. Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”.

2. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.

3. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. 

4. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

5. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

6. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Opis projektu

Cel główny projektu: przetestowanie i wdrożenie kompleksowego i zindywidualizowanego modelu środowiskowego wsparcia 1025 (408K/617M) dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z niepełnosprawnością sprzężoną (OzNI) oraz ich rodzin/opiekunów/otoczenia, w kształcie wypracowanym w konkursie I etapu, w okresie trwania projektu. Model wdrażany będzie w 4-ch dzielnicach m.st. Warszawy: Bemowo, Białołęka, Wilanów, Wola, w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także pracy ze społecznościami lokalnymi oraz na poziomie ogólnomiejskim, w zakresie koordynacji systemu wsparcia, wymiany informacji, monitoringu i wewnętrznej ewaluacji wsparcia.

Cel Modelu: koordynacja usług dostępnych na obszarze m.st. Warszawy i utworzenie systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin, który dzięki wykorzystaniu ich zasobów umożliwi im samodzielne życie na miarę ich możliwości i realizację w życiu prywatnym, społecznym i zawodowym. W ramach testowania Modelu zostaną m.in. utworzone:

- Centrum koordynacji Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PIKONI);

- nowe stanowisko -Asystent rodziny osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ośrodkach pomocy społecznej (OPS-ach);

- nowe stanowisko -Organizator społeczności lokalnej na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną przy OPS-ach;

- 4 mieszkania wspomagane dla różnych grup odbiorców (jedno mieszkanie interwencyjno-wytchnieniowe oraz po jednym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z całościowymi zaburzeniami rozwoju i dla osób z niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną).

- wsparcie w mieszkaniu prywatnym osób z niepełnosprawnością intelektualną,

W ramach Modelu duży nacisk postawiono też na współpracę z użytkownikami Modelu jakimi są podmioty, które działają na rzecz odbiorców zarówno na poziomie ogólnomiejskim jak i dzielnicowym.

Projekt jest ogólnodostępny, w przypadku zakwalifikowania do projektu osób z niepełnosprawnością intelektualną o specjalnych potrzebach funkcjonalnych przewidywana jest możliwość uruchomienia mechanizmu racjonalnych usprawnień (np. dostosowania akustycznego, asystenta tłumaczącego na język łatwy, tłumacza języka migowego, przewodnika dla osób słabowidzących, itp.).

Grupa docelowa

Odbiorcy Modelu:dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, czyli takie, u których zdiagnozowano upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim (328 os.), umiarkowanym (246 os.), znacznym (164 os.) i głębokim (82 os.). 

Użytkownicy Modelu:podmioty, które działają na rzecz odbiorców, zarówno na poziomie ogólnomiejskim, jak i dzielnicowym, ich lista znajduje się w opisie Modelu (por. Model str.3-4)

Zapraszamy do udziału w projekcie. 

1. W Projekcie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnościami, spełniające łącznie poniższe warunki:

a) są osobami dorosłymi, w wieku od 18 roku życia;

b) są osobami ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim albo osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju albo osobami z niepełnosprawnością sprzężoną;

c) są mieszkańcami/pracują/uczą się/korzystają z placówki wsparcia/ dzielnicy Bemowo, Wola, Białołęka lub Wilanów miasta stołecznego Warszawy.

2. W Projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

a) są osobami dorosłymi, w wieku od 18 roku życia;

b) są członkami rodzin osób ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim albo członkami rodzin osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju albo członkami rodzin osób z niepełnosprawnością sprzężoną;

c) przystępują do Projektu wspólnie z osobą z niepełnosprawnością, z którą tworzą rodzinę;

d) są mieszkańcami/pracują/uczą się/korzystają z placówki wsparcia/ dzielnicy Bemowo, Wola, Białołęka lub Wilanów miasta stołecznego Warszawy.

3. W Projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

a) są osobami dorosłymi, w wieku od 18 roku życia;

b) są opiekunami osób ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim albo opiekunami osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju albo opiekunami osób z niepełnosprawnością sprzężoną;

c) przystępują do Projektu wspólnie z osobą z niepełnosprawnością, dla której są opiekunem;

d) są mieszkańcami/pracują/uczą się/korzystają z placówki wsparcia/ dzielnicy Bemowo, Wola, Białołęka lub Wilanów miasta stołecznego Warszawy.

4. W Projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

a) są osobami dorosłymi, w wieku od 18 roku życia;

b) są otoczeniem osób ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim albo otoczeniem osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju albo otoczeniem  osób z niepełnosprawnością sprzężoną;

c) przystępują do Projektu wspólnie z osobą z niepełnosprawnością, dla której stanowią otoczenie;

d) są mieszkańcami/pracują/uczą się/korzystają z placówki wsparcia/ dzielnicy Bemowo, Wola, Białołęka lub Wilanów miasta stołecznego Warszawy.

5. O kwalifikacji do udziału w Projekcie decydować będzie:

a) kryterium formalne: złożenie przez osobę z niepełnosprawnością i członka rodziny osoby z niepełnosprawnością/opiekuna osoby z niepełnosprawnością/otoczenia osoby z niepełnosprawnością (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych przez rodzica/prawnego opiekuna) kompletnych i poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych;

b) kryterium merytoryczne: oceniane przez Komisję rekrutacyjną na podstawie przeprowadzonych badań/analizy dokumentacji psychopedagogicznej i/lub medycznej  oraz danych zawartych w Formularzu Kandydata projektu: adekwatność form wsparcia przewidzianych w Projekcie do potrzeb, potencjału i możliwości Kandydata oraz jego rodziny/opiekuna/otoczenia do wzięcia udziału w Projekcie;

c) dodatkowe kryterium: badanie (na podstawie ankiety i/lub rozmowy rekrutacyjnej) motywacji do zmian w zakresie funkcjonowania życiowego (wysoka 15 pkt., średnia 10 pkt., niska 5 pkt.).

Załączniki: