null

Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy "Pedałuj i płyń" (bike & sail) – etap I

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Informacje dotyczące Projektu:

Wartość całkowita Projektu: 81 751 478,00 zł

Wartość dofinansowania:     17 850 000,00 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Priorytet: VI

Działanie: 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Okres realizacji: lata 2009-2015

Beneficjent: miasto stołeczne Warszawa

Opis projektu:

Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powstaje atrakcyjna przestrzeń miejska w sercu Warszawy, obejmująca:

  1. modernizację i przebudowę lewobrzeżnego bulwaru Wisły na odcinku Podzamcza (od ulicy Boleść do mostu Śląsko-Dąbrowskiego),
  2. budowę Multimedialnego Parku Fontann na terenie Skweru I Dywizji Pancernej-Podzamcze,
  3. budowę szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy „Nadwiślański Szlak Rowerowy” (od granicy z gminą Łomianki do granicy z gminą Konstancin-Jeziorna),
  4. wyposażenie plaż miejskich oraz
  5. rewitalizację Portu Czerniakowskiego.

Przedmiotem projektu jest utworzenie produktu turystycznego w oparciu o usługi transportu alternatywnego: żeglugi śródlądowej i komunikacji rowerowej. Składa się on z pięciu zadań:

1. Modernizacja i przebudowa lewobrzeżnego bulwaru Wisły na odcinku od wysokości ul. Boleść do mostu Śląsko-Dąbrowskiego:

W ramach Zadania, przewidziano budowę atrakcyjnej miejskiej promenady pieszej w sercu Warszawy, na lewobrzeżnym bulwarze Wisły na odcinku Podzamcza (od ulicy Boleść do mostu Śląsko-Dąbrowskiego). Wzdłuż promenady, nabrzeże Wisły zostanie przebudowane i wyposażone w taki sposób, by umożliwić cumowanie zarówno statków kontraktowanych przez m.st. Warszawę, jak również łodzi rekreacyjnych i barek usługowych towarzyszących bulwarom. Nabrzeża zostaną uzbrojone w podstawowe media, umożliwiające zaopatrzenie jednostek w elektryczność, wodę i odprowadzanie ścieków. Nabrzeże będzie przebudowane w sposób umożliwiający zjazd rowerami i wózkami osób niepełnosprawnych na pomosty i statki. Wzdłuż całego przebudowywanego odcinka bulwaru prowadzona będzie szeroka, integrowana z ruchem pieszym, droga rowerowa. Zamontowane zostaną także stojaki na rowery. Dla łatwiejszego poruszania się, na wysokości Zamku Królewskiego oraz ulicy Boleść przebudowane zostaną dwa przejścia podziemne. Na tym odcinku bulwaru znajdować się będą dwa przystanki tramwaju wodnego, a także jedna przystań pływająca na wysokości Gnojnej Góry.

2. Budowa Multimedialnego Parku Fontann na terenie Skweru I Dywizji Pancernej:

Na terenie zmodernizowanego Skweru I Dywizji Pancernej powstał nowy zespół fontann multimedialnych w nowoczesnej technologii, pozwalającej na organizowanie widowisk „światło- woda- dźwięk”, w zamkniętym obiegu wody. Głównym punktem parku jest fontanna multimedialna o powierzchni 2 200 m2 zastępująca zaniedbany staw na Skwerze I Dywizji Pancernej. Wraz z fontanną główną, zespół tworzą dwie fontanny liniowe o łącznej powierzchni 600 m2 połączone tunelem wodnym oraz fontanna sucha dla dzieci. Główną atrakcję stanowią tańczące w rytm muzyki strumienie wody oraz utworzony z mgły ekran wodny, na którym wyświetlane są projekcje filmowe i laserowe.

3. Budowy szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy „Nadwiślański Szlak Rowerowy”:

Zadanie obejmuje budowę trasy rowerowej na lewym brzegu Wisły w granicach m.st. Warszawy (od granicy z gminą Łomianki do granicy z gminą Konstancin-Jeziorna), o długości ok. 26,5 km szlaku. Łącznie z odcinkiem uwzględnionym w zadaniu 1 Bulwary oraz z odcinkiem bulwarów pomiędzy Mostem Śląsko-Dąbrowskim i Mostem Świętokrzyskim (realizowanym jako przedsięwzięcie komplementarne), szlak rowerowy wzdłuż lewego brzegu Wisły będzie miał długość ok. 28,5 km. Szlak stanowić będzie element Wiślanej Trasy Rowerowej z Wisły do Gdańska, Szlaku rowerowego EuroVelo E2 Galway/Irlandia–Moskwa/Rosja i Eurovelo E11 Ateny/Grecja –Nordkapp/Norwegia oraz Szlaku bursztynowego w systemie dróg rowerowych Greenways. Ze względu na istniejące walory przyrodnicze i warunki techniczne, szlak rowerowy zostanie zróżnicowany na odcinki o różnym charakterze, szerokości i rodzaju nawierzchni (np. asfaltowej i mineralnej). Szlak uzupełniony zostanie o oznakowane odcinki krajoznawcze i łączniki z istniejącym systemem dróg rowerowych Warszawy. Wskazane zostaną miejsca postojowe (widokowe) przeznaczone dla użytkowników szlaku. Ponadto szlak wyposażony zostanie w oznakowanie informacyjne o atrakcjach turystycznych możliwych do zwiedzania w rejonie obsługiwanym przez ścieżkę, a na odcinku centralnym bulwaru także w całonocne oświetlenie.

4. Wyposażenia plaż miejskich:

Po prawej stronie rzeki znajdują się tereny chronione obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. Tereny te zostały przygotowane do ekstensywnego użytkowania. W ramach szerszego programu realizowanego przez Miasto st. Warszawa odtwarzane są trzy plaże: na wysokości ZOO, Stadionu Narodowego i Saskiej Kępy. W ramach projektu zakupiony został sprzęt sportowo - rekreacyjny (m.in. wyposażenie boisk, siatki do gry, piłki, leżaki, parasole, grille, plac zabaw dla dzieci). Sprzęt przechowywany jest w oznakowanych kontenerach.

5. Rewitalizacji Portu Czerniakowskiego:

W ramach Zadania wykonane zostały roboty budowlane polegające na pogłębieniu kanału i basenu portowego, umocnieniu nabrzeża zachodniego oraz uzbrojeniu nabrzeża w instalację wodno-ściekową. Do nabrzeży doprowadzone zostały podstawowe media – będzie można podłączyć się do węzła wodno-kanalizacyjnego - co ograniczy ilość ścieków odprowadzanych do basenu portowego i pozwoli na poprawę jakości wód w rejonie portu - oraz do punktów dostępowych, z których można będzie pobierać prąd. Zbudowane zostaną nowe pomosty, które ułatwią cumowanie.

Port został przystosowany do roli nowoczesnej przystani, z której mogą skorzystać właściciele barek lub jachtów, również ci, którzy będą chcieli zacumować w porcie na dłużej.

 

Realizacja przedsięwzięcia ma ogromne znaczenie zważywszy na fakt, iż stanowi bezpośrednie sąsiedztwo Starego Miasta – największej obecnie atrakcji turystycznej Warszawy (wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO). W ramach zagospodarowania bulwaru przewidziano rozwiązania przestrzenno – komunikacyjne nabrzeża z obszarem Podzamcza (budowa przejść podziemnych na wysokości Zamku Królewskiego i ul. Boleść), co pozwoli na utworzenie kompleksowej oferty turystycznej. Projekt przyczyni się bezpośrednio do stworzenia unikatowego produktu turystycznego łącząc ze sobą tereny atrakcyjne ze względów historycznych z możliwością aktywnego wypoczynku poprzez spójną infrastrukturę wodno - rowerową oraz odwiedzeniem obszarów cennych ze względów przyrodniczych (obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły). Działania zaplanowane w ramach projektu pozwolą zatem na rozszerzenie i zróżnicowanie dotychczasowej oferty turystycznej regionu, ukazując różnorodne formy aktywnego spędzania czasu, promując jednocześnie turystykę kwalifikowaną, rodzinną i tym samym podnosząc ich atrakcyjność i konkurencyjność w skali całego kraju.

 

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pod następującym adresem i numerem telefonu:

Urząd m.st. Warszawy

Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego

Zespół Projektów Ochrony Środowiska

pl. Defilad 1, pokój 1911, 00-901 Warszawa

tel. +48 22 443 07 62

fax: +48 22 443 07 98