null

VAT prosty i efektywny

Drukuj link otwiera się w nowej karcie


Dzięki przepisom uzgodnionym przez państwa członkowskie organy zwalczania nadużyć finansowych uzyskają dostęp do odpowiednich danych na temat zakupów w internecie. Oszustwa związane z VAT w sektorze e-handlu szacuje się na około 5 mld euro rocznie.

Podjęte przez ministrów finansów UE decyzje w dziedzinie VAT przyczynią się również do ograniczenia biurokracji dla MŚP i uproszczenia przepisów w zakresie podatku VAT i akcyzy dla sił zbrojnych państw członkowskich UE.

- Przedstawiając w ciągu ostatnich pięciu lat szereg wniosków legislacyjnych, Komisja po cichu wykonała ogromną pracę na rzecz uproszczenia unijnego systemu VAT, ograniczenia możliwości oszustw i ułatwienia prowadzenia działalności zgodnie z prawem. Widzimy wyraźnie, że państwom członkowskim zależy na tym samym. Mam więc nadzieję, że energia tych działań pozwoli na kompleksową reformę całego prawodawstwa stanowiącego podstawę systemu — powiedział Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł.

Wykorzystywanie danych o płatnościach VAT w celu zwalczania oszustw w e-handlu

Uzgodnione nowe przepisy zwiększą zdolność państw członkowskich do zwalczania oszustw związanych z VAT w handlu elektronicznym. Dzięki nim bowiem specjaliści państw członkowskich UE zajmujący się zwalczaniem oszustw zyskają dostęp do danych dotyczących VAT przechowywanych przez pośredników płatniczych, np. przez firmy obsługujące karty kredytowe i polecenia zapłaty, za pomocą których odbywa się ponad 90 proc. zakupów w internecie w UE. W praktyce oznacza to, że dostawcy usług płatniczych będą zobowiązani przekazywać organom państw członkowskich pewne dane o płatnościach w ramach transakcji sprzedaży transgranicznej, które będą następnie mogli analizować specjaliści ds. zwalczania oszustw w ramach sieci Eurofisc. Umożliwi to identyfikację sprzedawców, zarówno z UE, jak i spoza UE, którzy nie przestrzegają przepisów w zakresie VAT.

Podobne przepisy obowiązujące w niektórych państwach członkowskich i innych krajach wykazały już wymierną skuteczność takiej współpracy w zwalczaniu nadużyć finansowych w sektorze handlu elektronicznego. O ile nowe przepisy zostaną teraz zatwierdzone przez Parlament Europejski, wejdą w życie w styczniu 2024 r.

Uproszczenie przepisów o podatku VAT dla MŚP

Ministrowie finansów UE osiągnęli również porozumienie polityczne w sprawie aktualizacji specjalnych przepisów w zakresie VAT, które już obowiązują w odniesieniu do unijnych MŚP, zwiększając możliwości działalności transgranicznej. Nowy system powinien ograniczyć biurokrację i obciążenia administracyjne dla małych firm i stworzyć równe warunki działania dla przedsiębiorstw, niezależnie od lokalizacji ich siedziby w UE, ponieważ obecnie mozaika rozbieżnych podejść w poszczególnych krajach Unii oznacza m.in. różne progi zwolnienia z VAT.

Nowe przepisy przewidują jednolite progi: obrót krajowy w wysokości 85 000 euro dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą tylko we własnym państwie członkowskim oraz obrót w całej Unii w wysokości 100 000 euro dla MŚP prowadzących działalność transgraniczną, kwalifikujący je do zwolnienia w innym państwie członkowskim. MŚP spełniające kryteria będą również objęte uproszczonymi wymogami w zakresie VAT, np. w kontekście rejestracji i sprawozdawczości. Nowy, ulepszony system VAT dla MŚP powinien wejść w życie w styczniu 2024 r.

Uproszczenia VAT dla sił zbrojnych państw członkowskich

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła również porozumienie w sprawie zwolnień podatkowych mających ułatwić wspólne działania obronne w kontekście wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE (WPBiO). W myśl nowych przepisów dostawy dla sił zbrojnych rozmieszczonych poza terytorium własnego państwa członkowskiego i biorących udział w europejskich działaniach obronnych będą zwolnione z podatku VAT i akcyzy.

Źródło: Komisja Europejska