null

Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt pn. „Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza.

Tytuł projektu: Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Wartość projektu: 17 509 423,00 zł

Wkład m.st. Warszawy: 8 637 580,60 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 8 871 842,40 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszaw

Partner: Polska Agencja Kosmiczna

Jednostka realizująca projekt: Straż Miejska m.st. Warszawy

 

Podstawowym założeniem projektu jest wdrożenie e-usług o 3 i 4 poziomie dojrzałości, umożliwiających dwustronną interakcję, za pomocą których obywatele, przedsiębiorcy i inne podmioty będą mogli realizować w sposób elektroniczny wybrane usługi świadczone przez Straż Miejską m.st. Warszawy.

Przedmiotem projektu jest utworzenie zintegrowanego systemu, który pozwoli na automatyzację, ujednolicenie i usprawnienie procesów wewnętrznych Straży Miejskiej związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta. System przyczyni się również do zapewnienia mieszkańcom i gościom możliwości załatwienia wybranych spraw urzędowych przez Internet. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się:

1. Mapowanie procesów – inwentaryzacja obecnego systemu, jego analiza i przygotowanie wymagań systemowych w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności nowego systemu, spełnienia wymagań użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych oraz identyfikacji ewentualnych operacji zbędnych (powodujących np. straty czasu).

2. Wytworzenie aplikacji będącej zintegrowanym środowiskiem dowodzenia (Systemu Wspomagania Dowodzenia), zakup usługi opracowania i wytworzenia aplikacji oraz niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej, sprzętu i oprogramowania. Na bazie ww. systemu uruchomiony zostanie również portal informacyjno-usługowy, pozwalający mieszkańcom zgłaszającym problem na sprawdzenie on-line statusu sprawy, zapoznanie się z dokumentami. To tylko niektóre z wielu planowanych funkcjonalności zintegrowanej platformy wymiany danych, której koncepcja opiera się na założeniu, że informacja jest wartością.

3. Wdrożenie systemu, tj. implementacja nowego systemu i wyłączenie starego. Informatyzacja procesów wewnętrznych administracji przyspieszy obieg dokumentów związanych z załatwianiem spraw urzędowych, a także ułatwi dostęp klientom (w tym na odległość) do potrzebnej informacji na każdym etapie postępowania administracyjnego. Istniejący system informacji przestrzennej wykorzystywany przez Straż Miejską zostanie udostępniony mieszkańcom i innym upoważnionym służbom oraz jednostkom