null

Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt pn. Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Tytuł projektu: Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy

Wartość projektu: 41 109 358,56 zł

Wkład m.st. Warszawy: 20 879 112,33 zł

Wartość dofinansowania z Funduszy UE: 20 230 246,23 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostki realizujące projekt: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Włochy

Teren wokół Kopca Powstania Warszawskiego – Park Akcji „Burza”, Fort V Włochy oraz Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK to trzy parki, na które miasto Warszawa otrzymało unijne dofinansowanie w wysokości ponad 20 mln zł. Tereny te, o łącznej powierzchni ok. 32 ha, były wcześniej pokryte zielenią nieuporządkowaną o znacznym stopniu degradacji.

Celem głównym projektu było zahamowanie spadku powierzchni terenów zielonych w mieście, poprzez stworzenie unikalnych miejsc służących ochronie środowiska. Realizacja projektu przyczyniła się do zachowania różnorodności biologicznej i poprawy możliwości przewietrzania miasta. Zakres projektu zakładał utworzenie zorganizowanego, zielonego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na obszarze Fortu V Włochy oraz zagospodarowanie terenu wokół Kopca Powstania Warszawskiego – Parku Akcji „Burza” (Mokotów) oraz Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK (Ursynów).

Zagospodarowanie ww. terenów zieleni polegało na: renowacji i wzmocnieniu istniejących skarp, usunięciu gatunków obcych inwazyjnych, wprowadzeniu wielogatunkowej szaty roślinności rodzimej oraz stworzeniu infrastruktury rekreacyjno-sportowo-edukacyjnej m.in. wykonaniu ścieżek rowerowych i edukacyjno-spacerowych, boisk, placów zabaw dla dzieci, młodzieży oraz zwierząt oraz obiektów małej architektury.

Utworzone tereny podzielone zostały na różne strefy służące mieszkańcom: od terenów trawiastych poprzez ścieżki przyrodnicze po place do rekreacji. Ważnym elementem projektu było ograniczenie dalszej degradacji terenu, poprzez jego zaśmiecanie i eksplorację w miejscach zagrażających elementom historycznym, zabytkowym oraz prowadzących do destabilizacji pierwotnie ukształtowanych skarp. Utworzone parki mają naturalny charakter o powierzchni w ponad 70% biologicznie czynnej.

Działania zaplanowane w projekcie pozwoliły w pełni wykorzystać potencjał naturalny (poprawa bioróżnorodności) i historyczny (upowszechnienie wiedzy historycznej) tych terenów oraz nadały im istotną funkcję w przestrzeni ogólnomiejskiej oraz dzielnicowej.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana 22 listopada 2017 r.

Realizację projektu zakończono we wrześniu 2023 roku.