null

Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt pn. Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej dofinansowany został ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa: 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Tytuł projektu: Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej

Wartość projektu: 9 400 532,91 zł

Wkład m.st. Warszawy: 3 114 082,97 zł

Wartość dofinansowania z Funduszy UE: 6 286 449,94 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostki realizujące projekt: Urząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, Zarząd Zieleni m. st. Warszawy

Projekt polegał na utworzeniu nowego parku na terenie dzielnicy Mokotów dzięki zagospodarowaniu obszaru o powierzchni 5,63 ha u zbiegu ulic Puławskiej i Rzymowskiego. Obszar ten zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy sklasyfikowany został w przeważającej części jako tereny nieużytkowe i niefunkcjonujące. W granicach projektu znalazł się również zbiornik przepływowy Staw Służewiecki, którego czasza nie była dotychczas wypełniona wodą, ale porośnięta roślinnością, głównie trzciną, a w okolicy zbiornika występowały liczne skupienia drzew i krzewów, stanowiące miejsce gromadzenia nielegalnie wyrzucanych odpadów komunalnych.

Celem realizacji inwestycji było wykorzystanie potencjału powyższego obszaru i stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku, mającego pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców. Dzięki utworzeniu nowego parku o udziale powierzchni biologicznie czynnej na poziomie ok. 90%, który zastąpił teren dotychczas niezagospodarowany, zaśmiecany i porośnięty roślinnością o niewielkich walorach przyrodniczych, społeczeństwo zyskało bezpłatny dostęp do wysokiej jakości infrastruktury zieleni. Wzrosła również powierzchnia zagospodarowanych terenów zieleni na obszarze Miasta, a tym samym atrakcyjność przestrzeni miejskiej.

Zagospodarowanie Stawu Służewieckiego i przywrócenie mu funkcji retencyjnej dodatkowo podniosło walory krajobrazowe terenu, wpłynęło na zwiększenie atrakcyjności całego parku oraz zapewniło nowe miejsca dla bytowania ptactwa. Realizacja projektu przyczyniła się zarówno do zwiększenia różnorodności biologicznej obszaru, jak i niwelowania negatywnych skutków powodzi, a tym samym przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu.

Realizacja projektu została podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich dotyczył prac związanych z odtworzeniem i przywróceniem funkcji retencyjnej zbiornika Staw Służewiecki. Zakres rzeczowy etapu obejmował następujące elementy:

  • odtworzenie naturalnego, przepływowego zbiornika na Potoku Służewieckim u zbiegu ulic Puławskiej i Rzymowskiego poprzez pogłębienie zbiornika i budowę urządzenia piętrzącego (tamy) w celu zapewnienia rezerwy retencyjnej na poziomie 14 tys. m3;
  • utworzenie na stawie trzech wysp dla ptactwa wodnego i obsadzenie ich naturalną roślinnością wodną i przywodną;
  • budowa kładki nad Potokiem Służewieckim na wysokości tamy piętrzącej, stanowiącej punkt widokowy;
  • budowa podświetlonego pomostu widokowego - mola;

Kolejnym etapem prac było zagospodarowanie obszaru wokół zbiornika, tj. przede wszystkim:

  • wykonanie górek widokowych;
  • wykonanie ciągów pieszych;
  • wykonanie oświetlenia parku oraz instalacja urządzeń małej architektury;
  • wykonanie zespołu urządzeń fitness;
  • wykonanie na stawie podświetlonej fontanny;
  • wykonanie nasadzeń roślinności wieloletniej (drzew, krzewów, roślin okrywowych i bylin), w tym obsadzenie brzegów zbiornika roślinnością wodną i przywodną.

Realizacja prac została zakończona w grudniu 2017 roku.

Logotyp Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko oraz flaga UE z podpisem Unia Europejska Fundusz Spójności

 

Staw Służewiecki
Zobacz galerię (2 zdjęć)
Chodnik wokół Stawu Służewieckiego