null

Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Drewniany plac zabaw z domkiem i zjeżdżalnią. Obok placu zabaw stoją drewniane miniatury zwierząt leśnych - sarny i dzika.

Wartość projektu: 9 839 542,09 zł

Wkład m.st. Warszawy: 2 746 978,89 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:  7 092 563,20 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Biuro Funduszy Europejskiej i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, Dzielnica Ursus m.st. Warszawy

Projekt zakończony w III kw 2019 r. jest zlokalizowany na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na nieruchomościach, które stanowiły tereny zieleni nieuporządkowanej o powierzchni około 4 ha. Były to działki po byłych zakładach ZPC URSUS, które w Opracowaniu ekofizjograficznym do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy oznaczone zostały jako jedne z terenów o największym pozytywnym wpływie na przewietrzanie miasta.

Realizacja inwestycji obejmowała uporządkowanie terenu i podzielenie go na różne strefy: od dzikich łąk, przez tereny podmokłe, aż po uporządkowane trawniki pełniące funkcje wypoczynkowe
i rekreacyjne. Park ma charakter zbliżony do dzikiego z zachowaniem ponad 70% powierzchni biologicznie czynnej. Istniejące cenne przyrodniczo drzewa zostały zachowane, a gatunki drzew
i krzewów inwazyjnych zostały zastąpione przez gatunki rodzime. Projekt przewidywał, że część istniejących zbiorowisk zostanie zaadoptowana do nowych nasadzeń, co przyczynia się do zwiększenia różnorodności biologicznej. W konsekwencji, większa bioróżnorodność, wielopiętrowość
i wielogatunkowość przyczynia się także do stworzenia miejsc bytowania różnych gatunków zwierząt. Nasadzenia krzewów w formie żywopłotów zapewniają schronienie i warunki gniazdowania wielu gatunków ptaków. Urozmaicenie rzeźby terenu z wykorzystaniem ziemi pochodzącej z wykopów pod niecki i piętrowe nasadzenia roślin stanowi także osłonę od hałasu i zanieczyszczeń pochodzących
z sąsiednich ulic. W parku stworzony został system niecek bioretencyjnych - odbierających, gromadzących i rozsączających wodę z całego parku. Rozwiązanie to umożliwia stałe nawodnienie terenu parku. Na terenie parku powstał m. in. naturalny plac zabaw dla dzieci, siłownia plenerowa, ścieżki edukacyjne, wybieg dla psów i toaleta publiczna. W projekcie zastosowano odnawialne źródła energii poprzez wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych w oświetleniu parku. W projekcie wprowadzono innowacyjne rozwiązania z ekologicznym mechanizmem wykorzystania elementów pochodzących z recyklingu. Do budowy nawierzchni ciągów komunikacyjnych zostały wykorzystane materiały mineralne przyjazne środowisku. Elementy małej architektury są wykonane z najprostszych materiałów (drewno, stal ocynkowana) przy zastosowaniu niezbędnego minimum ich obróbki w trakcie procesu produkcyjnego.

W ramach zadania inwestycyjnego została wykonana również dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Celem głównym realizacji inwestycji było zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni
w Dzielnicy Ursus, poprzez stworzenie unikalnego miejsca służącego ochronie środowiska oraz rozwoju w kierunku zrównoważonej przyszłości. Inwestycja spowodowała zwiększenie powierzchni terenów zielonych, poprawę stanu środowiska naturalnego przyczyniającego się do zachowania różnorodności biologicznej i poprawy możliwości przewietrzania miasta oraz wykorzystywania wody opadowej. Pośrednim efektem jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ekologii i poszanowania przyrody.

Obszar parku jest terenem otwartym, dostępnym bezpłatnie dla wszystkich użytkowników
i dostosowanym dla osób niepełnosprawnych.

Utworzony plac zabaw w parku.

Logotyp Fundusze Europejskie: Infrastruktura i Środowisko oraz flaga UE z podpisem Unia Europejska: Fundusz Spójności