null

Tarcza Prywatności UE–USA

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Komisja Europejska opublikowała swoje sprawozdanie na temat trzeciego corocznego przeglądu funkcjonowania Tarczy Prywatności UE–USA. W sprawozdaniu potwierdzono, że USA w dalszym ciągu zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych w ramach Tarczy Prywatności przez podmioty z UE certyfikowanym przedsiębiorstwom w USA.

 

Od czasu drugiego rocznego przeglądu odnotowano liczne ulepszenia w funkcjonowaniu tego programu, a także dokonano nominacji na stanowiska w kluczowych organach nadzoru i organach rozjemczych, takich jak nominacja na stanowisko Rzecznika ds. Tarczy Prywatności. W trzecim roku działania programu w przeglądzie skupiono się na wnioskach wyciągniętych z jego praktycznego wdrażania i bieżącego funkcjonowania. Obecnie w programie ochrony danych między UE a USA uczestniczy około 5 tys. przedsiębiorstw.

Komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Věra Jourová stwierdziła: W programie Tarczy Prywatności uczestniczy około 5 tys. przedsiębiorstw, co świadczy o tym, że program realizowany jest z powodzeniem. Doroczny przegląd stanowi ważną kontrolę funkcjonowania programu. Będziemy kontynuować dialog w drodze dyplomacji cyfrowej z naszymi partnerami z USA w celu wzmocnienia Tarczy, również w zakresie nadzoru, egzekwowania zasad oraz, w dłuższej perspektywie, zwiększenia konwergencji naszych systemów.

W trzecim przeglądzie odnotowano między innymi, że Departament Handlu USA zapewnia niezbędny nadzór w sposób bardziej systematyczny, na przykład poprzez comiesięczne wyrywkowe kontrole przedsiębiorstw pod kątem przestrzegania przez nie zasad Tarczy Prywatności.

Działania w zakresie egzekwowania przepisów poprawiły się: w siedmiu przypadkach Federalna Komisja Handlu podjęła działania egzekwujące w związku z Tarczą Prywatności.

Coraz więcej osób fizycznych korzysta z praw przysługujących im w ramach Tarczy Prywatności, a odpowiednie mechanizmy dochodzenia roszczeń prawidłowo funkcjonują.

Oprócz mianowania stałego Rzecznika ds. Tarczy Prywatności wypełniono dwa ostatnie wakaty w Radzie Nadzoru nad Prywatnością i Wolnościami Obywatelskimi, dzięki czemu Rada po raz pierwszy od 2016 r. została w pełni obsadzona.

Komisja zaleca jednak podjęcie pewnych konkretnych kroków, aby zapewnić skuteczniejsze funkcjonowanie Tarczy Prywatności w praktyce. Chodzi m.in. o dalsze wzmocnienie procesu (ponownej) certyfikacji przedsiębiorstw, które chcą w uczestniczyć w Tarczy, poprzez skrócenie czasu tego procesu, rozszerzenie kontroli zgodności, w tym dotyczących fałszywych oświadczeń o uczestnictwie w programie, oraz opracowanie dodatkowych wytycznych dla przedsiębiorstw w odniesieniu do danych dotyczących zasobów ludzkich. Komisja oczekuje również, że Federalna Komisja Handlu zintensyfikuje dochodzenia dotyczące przestrzegania istotnych wymogów Tarczy Prywatności oraz dostarczy Komisji i unijnym organom ochrony danych informacje na temat trwających dochodzeń.

Kontekst

Decyzję dotyczącą Tarczy Prywatności UE–USA przyjęto 12 lipca 2016 r., a nowe ramy zaczęły funkcjonować 1 sierpnia 2016 r. Tarcza zapewnia ochronę praw podstawowych wszystkich osób w UE, których dane osobowe są przekazywane przedsiębiorstwom certyfikowanym w Stanach Zjednoczonych w celach handlowych, a także zapewnia jasność prawa dla przedsiębiorstw, które muszą dokonywać transatlantyckich transferów danych.

Komisja zobowiązała się do corocznego przeglądu uzgodnionych ram, aby ocenić, czy w dalszym ciągu zapewniają one odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Pierwszy roczny przegląd miał miejsce we wrześniu 2017 r., a drugi – w październiku 2018 r.

12 września 2019 r. dyrektor generalna do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Tiina Astola oraz amerykański sekretarz handlu Wilbur Ross rozpoczęli dyskusje na temat trzeciego przeglądu Tarczy Prywatności UE–USA (oświadczenie). Ustalenia zawarte w tym sprawozdaniu opierają się na spotkaniach z przedstawicielami wszystkich służb rządowych USA odpowiedzialnych za zarządzanie Tarczą Prywatności, m.in. Departamentu Handlu, Federalnej Komisji Handlu, Urzędu Dyrektora Krajowych Służb Wywiadowczych i Departamentu Sprawiedliwości, które to spotkania odbyły się w Waszyngtonie we wrześniu 2019 r., a także na wkładzie szerokiego grona zainteresowanych stron, w tym informacjach zwrotnych od przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną prywatności. W przeglądzie uczestniczyli również przedstawiciele niezależnych organów ochrony danych UE. Obecnie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej toczy się postępowanie dotyczące przekazywania danych między UE a Stanami Zjednoczonymi, które może również mieć wpływ na Tarczę Prywatności. W lipcu 2019 r. odbyło się przesłuchanie w sprawie C-311/18 (Schrems II). Po wydaniu wyroku przez Trybunał Komisja oceni jego konsekwencje dla Tarczy Prywatności.

Więcej informacji

·         Sprawozdanie z trzeciego rocznego przeglądu Tarczy Prywatności UE–USA

·         Wspólne oświadczenie UE i USA w sprawie trzeciego rocznego przeglądu

·         Tarcza Prywatności UE–USA, w tym przewodnik dla obywateli

·         Tarcza Prywatności UE–USA: często zadawane pytania

Źródło: KE