null

Start w samodzielność szansą dla bezrobotnych samotnych matek (Projekt systemowy)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 421 844,00 zł
Wkład m. st. Warszawy: 44 294,00 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 377 550,00 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Okres realizacji: 01.07.2008 r. – 31.12.2008 r.
Jednostka realizująca projekt: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy

Opis projektu:

Kobiety samotnie wychowujące dzieci są jedną z grup, która ma największe problemy na rynku pracy. Brak środków utrzymania, trudne warunki mieszkaniowe, brak wykształcenia i kwalifikacji zawodowych uzależnia je od korzystania z pomocy społecznej. Celem projektu jest usamodzielnienie poprzez aktywizację zawodową i społeczną 51 kobiet nieaktywnych zawodowo, samotnie wychowujących dzieci oraz włączenie ich do czynnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. Uczestniczki wezmą udział w warsztatach psychospołecznych, warsztatach psychologicznych, warsztatach z zakresu umiejętności społecznych i komunikacyjnych, kursach komputerowych, oraz szkoleniach zawodowych.

Decyzje o przyznaniu dofinansowania projektu podjął Zarząd Województwa Mazowieckiego (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych).