null

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Warszawa – Wola

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020

Wartość całkowita projektu: 14 978 126,25 zł

Źródła finansowania:

  • 14 122 875,24 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego

  • 855 251,01 zł z budżetu państwa.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020

Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie: 4.1. Innowacje społeczne

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2021 – 31 sierpnia 2023

Jednostka realizująca projekt: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Partner Projektu: Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania w środowisku lokalnym dzieci i młodzieży doświadczających zaburzeń psychicznych poprzez świadczenie usług medycznych i społecznych. Wsparcie procesu zdrowienia dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych kryzysem zdrowia psychicznego oraz ich rodzin opierać się będzie na kompleksowych działaniach, wieloprofilowej opiece medycznej i zindywidualizowanych świadczeniach pomocowo – społecznych, które przyczynią się do optymalizacji funkcjonowania pacjentów.

Ważnym celem projektu jest również rozwój współpracy międzyinstytucjonalnej i działań profilaktyczno – edukacyjnych, które przyczynią się do przeciwdziałania dyskryminacji oraz kształtowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, w szczególności zrozumienia, tolerancji, życzliwości.