null

SIB – nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt "SIB – nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa" współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Informacje dotyczące projektu

Wartość całkowita projektu: 250 518,75 PLN

Wkład własny: 7 515,57 PLN

Wartość dofinansowania 243 003,18 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie: 4.1 Innowacje społeczne

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2017–30 kwietnia 2018 

Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

 

Opis projektu

Cel główny projektu 

Celem projektu jest poprawa jakości i skuteczności działań miasta stołecznego Warszawy na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami poprzez wypracowanie nowego rozwiązania opartego na mechanizmie obligacji społecznych i płatności za efekty.

 

Grupa docelowa

Odbiorcy

Odbiorcy modelu to osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, mieszkanki i mieszkańcy m.st. Warszawy.

Interesariusze

Interesariuszami w projekcie są podmioty, które w przyszłości mogą być zaangażowane we wdrażanie modelu, między innymi instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, instytucje finansowe, pracodawcy i organizacje pracodawców.

 

 Główne działania w projekcie

Praca nad modelem przebiegać będzie w kilku etapach.

W pierwszym etapie między listopadem 2017 a  styczniem 2018 odbywać się będą spotkania interdyscyplinarnych eksperckich zespołów roboczych do spraw:

-         zarządzania lub wdrażania instrumentów finansowych podlegających zwrotowi,

-         pozyskiwania funduszy od inwestorów,

-         realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej i zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami,

-         projektowania efektów działań społecznych,

-         wyceny usług społecznych,

-         finansów publicznych,

-         mechanizmu „płatność za rezultaty”.

Wnioski ze spotkań zespołów podsumowane zostały podczas panelu z udziałem odbiorców i interesariuszy.

Wstępna wersja modelu poddana została konsultacjom społecznym. Raport z konsultacji znaleźć można pod adresem: http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/jaki-warszawski-model-obligacji-spolecznych

Miasto stołeczne Warszawa poszukuje obecnie partnera biznesowego, gotowego wspólnie z nami przetestować wypracowany model obligacji społecznych, dzięki któremu możemy przyczynić się do rozwiązania problemu braku zatrudnienia osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności w Warszawie. Podmiotom, które zdecydują się na wzięcie udziału w tym przedsięwzięciu w charakterze inwestora, środki zainwestowane w aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami zostaną zwrócone z zyskiem w przypadku osiągnięcia rezultatu zatrudnienia 50 odbiorców modelu lub z niewielką stratą, jeśli rezultat nie zostanie osiągnięty.

Podmioty zainteresowane możliwością zainwestowania w działania, które mogą przynieść nie tylko korzyści finansowe, ale również pozytywny wpływ społeczny, zapraszamy do kontaktu na adres mailowy: sib@um.warszawa.pl.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Modelem obligacji społecznych dla m.st. Warszawy uwzględniającym wnioski z przeprowadzonych konsultacji.

Załączniki: