null

Sami-dzielni

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w partnerstwie z Fundacją Atalaya

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 526 568,00 PLN

Wkład własny: 106 860,00 PLN

Wartość dofinansowania: 1 419 708,00 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

Priorytet: IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Planowany okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.08.2021
Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Partnerzy w projekcie:

- Fundacja Atalaya

Opis projektu:

Cel główny projektu: zwiększenie dostępu do usług społecznych 80 mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej  poprzez działania ukierunkowane na wyrównanie deficytów opiekuńczo-wychowawczych rodziny, mające ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, stworzenie mieszkań wspomaganych dla osób opuszczających pieczę zastępczą i rozszerzenie procesu usamodzielnienia dla osób opuszczających pieczę zastępczą oraz stworzenie 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 80 osób mieszkańców m.st. Warszawy w tym:

- 14 dzieci przebywających w pieczy zastępczej,

- 20 osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których występują deficyty opiekuńczo-wychowawcze, a dzieci są zagrożone umieszczeniem lub powrotem do pieczy zastępczej,

- 16 osób przebywających w mieszkaniach wspomaganych;

- 30 osób w procesie usamodzielniania. 

 

Główne działania w projekcie:

- Wsparcie asystenta rodziny,

- Usługi wsparcia rodziny,

- Stworzenie mieszkań wspomaganych,

- Wsparcie w procesie usamodzielniania,

- Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze,

- Stworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej do 14 osób.

Załączniki: