null

Safe Bus

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nazwa projektu: Safe Bus

Beneficjent (ewentualnie Lider projektu i Partnerzy projektu): Liderem projektu jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Publicznego (UITP). Jako partner projektu,
w ramach m.st. Warszawy występuje Zarząd Transportu Miejskiego oraz operatorzy transportu publicznego z Lizbony, Rzymu oraz Niderlandów.

Wartość całkowita projektu (wszyscy partnerzy):  672 067 €

Wartość całkowita projektu (m.st. Warszawa): 24 396 € 

Poziom dofinansowania z UE dla m.st. Warszawy: 90%

Źródło finansowania (program operacyjny, oś priorytetowa, działanie, etc.): fundusze Unii Europejskiej ze środków Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskie (DG HOME) w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego ISF Police

Okres realizacji: Od 1 grudnia 2021 do 30 listopada 2023

Opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie świadomości pracowników  transportu publicznego i zdolności do wykrywania ataków terrorystycznych na autobusy.

Wg danych Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW blisko 44% zdarzeń o charakterze terrorystycznym ma miejsce w autobusach. Głównym rezultatem projektu Safe Bus będzie  stworzenie platformy internetowej integrującej rozwiązania w zakresie prewencji atakom terrorystycznym, materiałów ćwiczeniowych i procedur, kursów internetowych oraz portalu e-learningowego. By to osiągnąć stworzone zostaną wspólne koncepcje w zakresie bezpieczeństwa i zharmonizowane standardy zarządzania przestrzenią publiczną w odniesieniu do krajów Unii Europejskiej.

Rola ZTM będzie polegała na wsparciu merytorycznym konsorcjum projektowego poprzez aktywny udział w działaniach ukierunkowanych na wymianę wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zapobiegania działaniom o charakterze terrorystycznym. Udział w projekcie pozwala także na zdobycie nowej wiedzy na temat aktualnych rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa w komunikacji zbiorowej.