null

Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 758 400,00 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 702 933,00 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe
Jednostka realizująca projekt: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

 

 

Opis projektu:


W projekcie udział wezmą osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne oraz niepełnosprawnych. Pierwszym działaniem skierowanym do wszystkich uczestników będą konsultacje z doradcą zawodowym, warsztaty autoprezentacji i aktywnego poszukiwania pracy. Kolejnym działanie będzie wsparcie i aktywizacja rodzin marginalizowanych. Asystent rodzinny sporządzi wstępna diagnozę oraz plan działania. Ponadto uczestnicy będą mogli skorzystać ze szkoleń zawodowych, z kuru języka angielskiego oraz kursu komputerowego. W ramach projektu sfinansowane zostaną także badania profilaktyczne i specjalistyczne. W czasie realizacji projektu zapewniona zostanie opieka dla dzieci w formie stacjonarnej lub w żłobku/przedszkolu, dostosowana do intensywności udziału w zajęciach. Uczestnicy otrzymają również karty miejskie lub bilety, które umożliwią dojazd na zajęcia.


Decyzje o przyznaniu dofinansowania projektu podjął Zarząd Województwa Mazowieckiego (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych).