null

Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 688 062,50 PLN
Wkład własny: 34 450,00 PLN
Wartość dofinansowania: 653 612,50 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy
Działanie: 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
Okres realizacji projektu: 01.08.2016 – 31.08.2018
Jednostka realizująca projekt: Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”

Partnerzy w projekcie:
- miasto stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
- Fundacja po DRUGIE

Opis projektu:

Cel główny projektu: wzrost umiejętności społecznych oraz kompetencji i kwalifikacji zawodowych koniecznych do podjęcia zatrudnienia u 40 uczestników projektu. Poprzez udzielenie osobom młodym kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia zwiększą się możliwości
ich zatrudnienia.

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest mieszkańców województwa mazowieckiego w wieku 15-29 lat pozostających bez pracy, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), reprezentujących w szczególności następujące grupy:
- absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku od opuszczenia ośrodków);
- wychowankowie pieczy zastępczej (do roku od opuszczenia instytucji) w tym powyżej 15 r.ż. powracający do środowiska, powyżej 18 r.ż. zakładający własne gospodarstwa domowe i posiadający trudności ze znalezieniem pracy;
- matki przebywające w domach samotnej matki;
- osoby opuszczające zakłady karne i areszty śledcze (do roku od opuszczenia instytucji). 

Główne działania w projekcie:
- identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy,
- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby oraz poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
- motywacja uczestników do aktywnego uczestnictwa w projekcie, omawianie bieżących problemów oraz pomoc w trudnych sytuacjach. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach wzmacniających ich kondycję psychiczną oraz kształtujących kompetencje społeczne. Możliwe będzie również skorzystanie z indywidualnych porad psychologicznych i pedagogicznych oraz wsparcia socjalnego.

Po przeprowadzeniu diagnozy i opracowaniu z uczestnikami indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego zapewnione zostanie zindywidualizowane wsparcie:
- kontynuacja nauki (uzupełnienie edukacji formalnej, potwierdzenie kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy),
- szkolenia umożliwiające nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy, adekwatnych do potrzeb uczestników zidentyfikowanych w ramach diagnozy,
- udział w warsztatach rozwijających kompetencje społeczno-zawodowe uczestników.

Działania zostaną skierowane do 40 uczestników. Zakładamy, że w wyniku uzyskanego wsparcia 16 osób podejmie pracę, co najmniej 32 osoby podniosą swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe lub uzupełnią wykształcenie i 40 osób podniesie swoje umiejętności społeczne.

 

PUNKT ZWROTNY:

ul. Smulikowskiego 4a lok. 1

00-386 Warszawa

tel. 601 405 598

e-mail: pz@podrugie.pl

 

 

BIURO PROJEKTU:

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym“

ul. Trębacka 4 pok. 319

00-074 Warszawa

tel. 22 630-96-21

e-mail: instytut@kig.pl

Godziny otwarcia PZ:
Poniedziałek, czwartek: 09:00-14:00
Wtorek, środa, piątek 11:00-16:00

Pedagodzy:
ul. Smulikowskiego 4a/1, Warszawa
Poniedziałek, czwartek: 09:00-14:00
Wtorek, środa, piątek 11:00-16:00
możliwość dopasowania spotkań do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników
tel.: 601 405 598

Doradca zawodowy:
ul. Trębacka 4 pokój 319, Warszawa godz. 8:00–16:00
możliwość dopasowania spotkań do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników
tel.: 509912353

Pracownik ds. polityki społecznej:
ul. Niecała 2 pok. 113 (I piętro), Warszawa godz. 8:00–16:00
możliwość dopasowania spotkań do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników
tel.: 22-443-02-61

Psycholog:
ul. Smulikowskiego 4a/1
Czwartek: 11:00-16:00

Kontakt telefoniczny przez pedagogów PZ

Załączniki: