null

Przyszłe stosunki UE-Wielka Brytania: "Równe warunki działania", kluczowe dla zapewnienia uczciwej konkurencji

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Należy zachować integralność jednolitego rynku UE i unii celnej

Powinno istnieć „dynamiczne dostosowanie” przepisów UE i Wielkiej Brytanii

UE musi chronić swoje najbardziej wrażliwe sektory

W środę Parlament Europejski przyjął rezolucję, która stanowi wstępny wkład posłów w zbliżające się negocjacje z rządem brytyjskim w sprawie nowego partnerstwa UE - Wielka Brytania po okresie przejściowym w wyniku Brexitu. Tekst został przyjęty 543 głosami do 39, przy 69 wstrzymujących się.

Parlament chce, aby układ o stowarzyszeniu z Wielką Brytanią był jak najgłębszy, oparty na trzech głównych filarach: partnerstwie gospodarczym, partnerstwie w sprawach zagranicznych i konkretnych kwestiach sektorowych. Jednak państwo nienależące do UE nie może korzystać z tych samych praw co państwo członkowskie, a integralność jednolitego rynku i unii celnej musi być zawsze zachowana, mówią posłowie.

 

Przyszłe stosunki handlowe UE-Wielka Brytania

Aby osiągnąć nową, ambitną umowę o wolnym handlu, posłowie do PE w dużej mierze zgadzają się z linią negocjacyjną, zaproponowaną przez Komisję Europejską. Biorąc pod uwagę wielkość gospodarki Wielkiej Brytanii i jej bliskość, przyszła konkurencja z UE musi pozostać otwarta i uczciwa dzięki „równym regułom gry”, co oznacza gwarancje równych zasad dotyczących m.in. spraw społecznych, środowiskowych, podatkowych, pomocy państwa, ochrony konsumentów i klimatu.

Aby utrzymać bezkontyngentowe i bezcłowe stosunki handlowe, rząd brytyjski powinien zobowiązać się do uaktualnienia przepisów dotyczących np. konkurencji, standardów pracy i ochrony środowiska, w celu zapewnienia „dynamicznego dostosowania” prawa UE i Wielkiej Brytanii, uważają posłowie.

 

Zasadnicze znaczenie ochrony najbardziej wrażliwych sektorów

W rezolucji stwierdza się również wyraźnie, że aby uzyskać zgodę Parlamentu, każda umowa o wolnym handlu między UE a Wielką Brytanią musi być uzależniona od wcześniejszego porozumienia w sprawie rybołówstwa do czerwca 2020 roku. Jeżeli Wielka Brytania nie będzie przestrzegać przepisów i norm UE, Komisja powinna „ocenić ewentualne kontyngenty i taryfy chroniące najbardziej wrażliwe sektory, a także potrzebę wprowadzenia klauzul zabezpieczających integralność jednolitego rynku UE”. Jest to szczególnie ważne w przypadku przywozu żywności i produktów rolnych, które muszą być ściśle zgodne z przepisami UE.

 

Pozostałe priorytety

Tekst zawiera również rozdziały dotyczące praw obywateli i mobilności osób, ochrony danych, przyszłości usług finansowych, sytuacji w Irlandii, roli Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w rozstrzyganiu sporów, programów i agencji UE, polityki zagranicznej i spraw bezpieczeństwa, jak również innych priorytetów Parlamentu Europejskiego i będzie w pełni dostępny tutaj. (12.02.2020)

Parlament popiera również fakt, że Gibraltar nie zostanie włączony do zakresu zawieranych umów, a każda oddzielna umowa będzie wymagała uprzedniej zgody rządu hiszpańskiego.

 

Kolejne kroki

Rezolucja oparta została o projekt wytycznych negocjacyjnych Komisji Europejskiej, przedstawiony przez głównego negocjatora UE Michela Barniera w poniedziałek 3 lutego. Wytyczne negocjacyjne stanowią ramy, które określają założenia, zakres i cel rozmów. Muszą one również zostać podpisane przez przedstawicieli 27 państw członkowskich UE w Radzie, co ma się stać 25 lutego.

Źródło: Parlament Europejski