null

Przełamywanie barier. Wymiana wiedzy i doświadczeń ekspertów z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego w zakresie adaptacji obiektów zabytkowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków zrealizowało projekt pt. Przełamywanie barier. Wymiana wiedzy i doświadczeń ekspertów z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego w zakresie adaptacji obiektów zabytkowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, współfinansowany był ze środków Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Projekt powstał z potrzeby zwrócenia uwagi ekspertów krajowych i zagranicznych, działających w dziedzinie ochrony zabytków na problem poprawy dostępu do obiektów zabytkowych, szczególnie tzw. użyteczności publicznej dla osób o ograniczonej sprawności poruszania się. Obiekty zabytkowe są często nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych i przez to dla nich niedostępne, a więc nie mogą one w pełni służyć całemu społeczeństwu. Dlatego też, tak ważne jest umiejętne dostosowanie zabytków do potrzeb osób niepełnosprawnych przy jednoczesnym nie naruszaniu ich wartości zabytkowych.

Celem projektu była wymiana doświadczeń i pogłębienie wiedzy pomiędzy ekspertami w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego, w zakresie adaptacji obiektów zabytkowych dla osób niepełnosprawnych. Wypracowane rozwiązania będą służyły szerszej grupie odbiorców „wykluczonych”, tj. osobom starszym, mającym problemy z poruszaniem się, mamom z wózkami etc.

 Program realizowany był w terminie 1 grudnia 2010r. - 30 sierpnia 2011r. Projekt zakładał dwa spotkania ekspertów: jedno w Warszawie drugie w Bergen oraz organizację końcowego seminarium w Warszawie, po którym wydano publikację w języku polskim i angielskim, podsumowującą zdobyte doświadczenia.

Pierwsze warsztaty miały miejsce w Warszawie dniach 6-10 grudnia 2010 r., - Uczestniczyło w nich dwóch ekspertów z Norwegii oraz dwóch pracowników Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków:

  1. pan Arve Nilsen – specjalista ds. konserwacji w Departamencie Zarządzania Zabytkami, Urzędu Miasta Bergen, opiniuje wnioski dotyczące udostępniania obiektów zabytkowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
  2. pan Age Vallestad – architekt, pracujący w Departamencie Architektury, Urzędu Miasta Bergen, zajmuje się problemami związanymi z projektowaniem uniwersalnym, obejmującym kwestie dostosowania przestrzeni miejskich i obiektów architektonicznych dla wszystkich, w tym osób niepełnosprawnych i innych, o ograniczonej możliwości poruszania się,
  3. pani Anna Naruszewicz – architekt, specjalista ds. konserwacji dziedzictwa architektonicznego, pracujący w Wydziale Architektury i Urbanistyki Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, zaangażowana w proces konsultacji i procedury wydawania pozwoleń na adaptację obiektów historycznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych,  
  4. pani Anna Gajewska – historyk sztuki, specjalista ds. konserwacji dziedzictwa architektonicznego, pracujący w Wydziale Architektury i Urbanistyki Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, zajmująca się m.in. przygotowywaniem zaleceń konserwatorskich i decyzji administracyjnych, dotyczących udostępniania obiektów dziedzictwa architektonicznego dla osób z niepełnosprawnością ruchową,  

 

Zadaniem ekspertów biorących udział w tym programie była analiza dostępności dla osób niepełnosprawnych zabytkowych obiektów architektonicznych i urbanistycznych wraz z propozycją rozwiązań dostosowawczych. Przedmiotem pierwszych wspólnych warsztatów są:

1. Zabytkowy zespół budynków przy pl. Bankowym 3/5. Obiekt o ogromnym znaczeniu historycznym dla Warszawy, będący jednocześnie główną siedzibą władz wojewódzkich i miejskich jedynie częściowo spełnia wymogi dostosowania dla niepełnosprawnych interesantów i pracowników. Kwestia dostosowania dla osób niepełnosprawnych winna dotyczyć całego kompleksu obiektów przy pl. Bankowym 3/5 i winna być poprzedzona analizą dostępności i racjonalnym wyznaczeniem stref dostępu wszędzie tam, gdzie są one potrzebne.

2. Dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych Starego Miasta w Warszawie. Temat ten realizowany jest w związku przygotowywanym obecnie przez Zarząd Terenów Publicznych planem remontu nawierzchni Starego Miasta. Wnioski z warsztatów posłużą jako wskazówki do ww. opracowania.

W czasie warsztatów eksperci norwescy zapoznali się także z już zrealizowanymi przykładami dostosowania obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych (Zamek Królewski, Muzeum Chopina, Sejm).