null

Projekt Warszawa Talentów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Szkoła Podstawowa, nauczanie początkowe, dzieci w ławkach podczas lekcji.
Autor: m.st. Warszawa

21 lipca miasto stołeczne Warszawa podpisało umowę na realizację projektu pn. Warszawa Talentów – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy.

W ramach projektu 2800 uczniów z 52 warszawskich szkół podstawowych otrzyma wsparcie, dzięki któremu będą mieli oni większe szanse na podjęcie zatrudnienia w przyszłości. Uczniowe skorzystają z doradztwa zawodowego i zwiększą swoje szanse na rynku pracy.

  • Zostanie utworzony Stołeczny Punkt Informacji i Kariery, gdzie będzie obecnych 7 doradców zawodowych. Ponadto będzie on wyposażony w materiały i narzędzia dodatkowo wspierające jego działalność.
  • Punkty Informacji i Kariery powstaną także w szkołach podstawowych objętych wsparciem w ramach projektu:
    • uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli skorzystać średnio z 10 godzin doradztwa zawodowego;
    • Punkty te, podobnie jak i Stołeczny Punkt Informacji i Kariery, będą miały do dyspozycji m.in. laptopy, książki, gry oraz inne materiały dydaktyczne.
  • Nauczyciele będą mogli podnosić swoje kompetencje z zakresu doradztwa zawodowego między innymi poprzez udział w różnego rodzaju wydarzeniach: warsztaty dla koordynatorów Punktów Informacji i Kariery w szkołach, szkolenia dotyczące wykorzystania narzędzi TIK w pracy doradcy edukacyjno-zawodowego.
  • Działania na rzecz intensyfikacji współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym: spotkania z ekspertami ds. rynku pracy, organizacja spotkań z uczniami szkół zawodowych.

Wartość projektu to 2 955 477,00 zł, zaś wysokość dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 2 364 381,60 zł.

Umowa nr RPMA.10.03.03-14-G776/20 pn. Warszawa talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy została podpisana w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPMA.10.03.03-IP.01-14-096/20) dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doskonalenie edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT.