null

Projekt pn. Equal chances – equal work (Równe szanse – równa praca)

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Lewy górny róg: osoba niepełnosprawna pracuje przy biurku. Prawy górny róg: Osoba z implantem dłoni pisze na klawiaturze. Lewy dolny róg: Osoba niewidoma korzysta z alfabetu Braila na klawiaturze. Prawy dolny róg: Osoba komunikuje się za pomocą języka migowego.

Źródło dofinansowania: Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014-2021

Lider: miasto stołeczne Warszawa

Pozostali partnerzy: Fundacja Aktywizacja

Jednostka realizująca w ramach m.st. Warszawy: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych we współpracy z Biurem Kadr i Szkoleń

Wartość całkowita (wszyscy partnerzy): 367.272 EURO

Wartość całkowita (m.st. Warszawa): 17.885 EURO

Poziom dofinansowania z funduszy norweskich: 329.000 EURO (90%)

Okres realizacji: 01.08.2020 – 31.07.2022

Cel i zakres projektu:

Celem projektu pn. Equal chances – equal work (Równe szanse – równa praca) jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami w procesie rekrutacji, tworzenie lepszych warunków pracy w Urzędzie m.st. Warszawy dla osób z niepełnosprawnościami, a także wyposażenie pracowników Urzędu w kompetencje współpracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz pozwalających na zarządzanie zespołami różnorodnymi, co w dłuższym okresie czasu może przełożyć się na wzrost i utrzymanie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie, jednostkach organizacyjnych miasta oraz spółkach.

W ramach projektu zaplanowano wypracowanie rekomendacji dotyczących stosowania procedur i rozwiązań sprzyjających wyrównywaniu szans i optymalizacji warunków pracy i realizacji świadczeń pracowniczych wobec osób z niepełnosprawnościami oraz rozwiązań w zakresie monitoringu procesu rekrutacji i zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, zarządzania zespołem różnorodnym, przygotowania działów HR, kadry kierowniczej i współpracowników do pracy w różnorodnym środowisku, dostosowania miejsc pracy, uwzględniania w procesie rekrutacyjnym potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Realizację projektu zaplanowano na 24 miesiące, planowane efekty:

  1. Zwiększenie świadomości w zakresie możliwości i potrzeb osób z niepełnosprawnościami związanych z wykonywaniem pracy.
  2. Optymalizacja warunków pracy osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie m.st. Warszawy, w tym opracowanie modelu diagnozowania potrzeb oraz katalogu rozwiązań.
  3. Uwzględnienie w dialogu społecznym oraz trójstronnym kwestii wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami. 

Bezpośrednią grupą docelową projektu są pracownicy Urzędu m.st. Warszawy, którzy uczestniczyć będą w procesie diagnozy stanu wyjściowego oraz będą podmiotem testowania wypracowanych rozwiązań (szkoleń).

Grupy pośrednie to pracownicy jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy oraz przedsiębiorcy, pracodawcy, do których skierowana będzie kampania informacyjna promująca wdrożenie wypracowanych rozwiązań.

Projekt "Equal chances – equal work" jest współfinansowany przez Norwegię z Funduszy Norweskich na lata 2014-2021 w ramach programu "Social Dialogue – Decent Work". Więcej o programie na www.eeagrants.org, data.eeagrants.org

Projekt "Equal chances - equal work" jest współfinansowany przez Norwegię z Funduszy Norweskich 2014-2021 w ramach programu "Social Dialogue - Decent Work"