null

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnicy Ochota

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 693 000,00 zł
Wartość dofinansowania z funduszy 620 235,00 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty sysytemowe
Jednostka realizująca projekt: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy


 

Opis projektu:


Uczestnicy projektu zostaną objęci kontraktami socjalnymi oraz programem aktywności lokalnej. W ramach kontraktów socjalnych 40 osób weźmie udział w treningu umiejętności psychospołecznych, szkoleniach zawodowych, grupach wsparcia oraz konsultacjach indywidualnych z psychologiem. Program aktywności lokalnej „Pedagodzy uliczni” będzie skierowany do młodzieży w wieku 15 – 25 lat, wywodzącej się z rodzin dotkniętych patologiami społecznymi, m.in. alkoholizmem, zjawiskiem niedostosowania społecznego, bezrobocia oraz problemem dziedziczenia biedy. Zadaniem streetworkerów będzie dotarcie do osób objętych programem oraz praca z nimi kierunku chęci zmiany sposoby życia. Pierwszy etap polegał będzie na zdiagnozowaniu występujących problemów. Kolejnym etapem będzie zaoferowanie konkretnego wparcia w celu trwałej zmiany sposoby życia. Główne działania, które będą realizowane w ramach Programu Aktywności Lokalnej to poradnictwo oraz wsparcie indywidualne i grupowe. Organizowane będą zajęcia przygotowujące młodzież do poruszania się po rynku pracy, zajęcia ukierunkowane na kształtowanie właściwej komunikacji, twórczego myślenia oraz odpowiedzialności za podjęte działania.Decyzje o przyznaniu dofinansowania projektu podejmie Zarząd Województwa Mazowieckiego (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych).