null

Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 795 850,00 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1 607 285,80 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: VII Promocja integracji społecznej
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe
Jednostka realizująca projekt: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 

Opis projektu:

Uczestnicy projektu są objęci kontraktami socjalnymi oraz programem aktywności lokalnej. W ramach kontraktów socjalnych borą udział w treningu umiejętności psychospołecznych, szkoleniach zawodowych, grupach wsparcia oraz konsultacjach indywidualnych z psychologiem. Program aktywności lokalnej „Pedagodzy uliczni” jest skierowany do młodzieży w wieku 15 – 25 lat, wywodzącej się z rodzin dotkniętych patologiami społecznymi, m.in. alkoholizmem, zjawiskiem niedostosowania społecznego, bezrobocia oraz problemem dziedziczenia biedy. Zadaniem streetworkerów bjest dotarcie do osób objętych programem oraz praca z nimi kierunku chęci zmiany sposoby życia. Pierwszy etap polega na zdiagnozowaniu występujących problemów. Kolejnym etapem jest zaoferowanie konkretnego wparcia w celu trwałej zmiany sposoby życia. Główne działania, które są realizowane w ramach Programu Aktywności Lokalnej to poradnictwo oraz wsparcie indywidualne i grupowe. Organizowane są zajęcia przygotowujące młodzież do poruszania się po rynku pracy, zajęcia ukierunkowane na kształtowanie właściwej komunikacji, twórczego myślenia oraz odpowiedzialności za podjęte działania.


Decyzje o przyznaniu dofinansowania projektu podjął Zarząd Województwa Mazowieckiego (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych).