null

Poprawa dostępności w obiekcie oświaty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 9, Warszawa 01-640, ul. Jana Chryzostoma Paska 10

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Tytuł projektu: Poprawa dostępności w obiekcie oświaty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 9, Warszawa 01-640, ul. Jana Chryzostoma Paska 10 

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wartość projektu: 326 551,05 zł

Wkład m.st. Warszawy: 76 551,05 zł

Wartość dofinansowania250 000 zł w tym: 210 700 zł ze środków europejskich, co stanowi 84,28 powierzonego grantu a 39 300 zł ze środków dotacji celowej PFRON, co stanowi 15,72% powierzonego grantu

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9 [dalej. SOSW nr 9], Warszawa 01-640, ul. Jana Chryzostoma Paska 10 

Jednostka realizująca projekt: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta oraz wybrani w postępowaniach o zamówienie publiczne Projektant – Sawa-tech Projektowanie i Wykonawstwo sp. z o.o. Wykonawca Robót – Arcuss  Technologie sp. z o.o.  Biuro Edukacji urzędu m. st. Warszawy wraz z SOSW nr 9

Głównym zadaniem, współfinansowanym w ramach projektu jest kompleksowe dostosowanie obiektu i terenu przy ul. J. Ch. Paska 10 dla potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami poprzez zapewnienie dostępności w obszarach: architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym i cyfrowym.

Zapewnienie dostępności SOSW nr 9 jest elementem sukcesywnego usuwania barier w obszarze architektonicznym,  informacyjno-komunikacyjnym i cyfrowym w obiektach i terenach publicznych m. st. Warszawy, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami: bezpiecznej ewakuacji, likwidacji barier pionowych i poziomych, informacji o dostępności terenu i obiektu, prawidłowo wyposażonych sanitariatów i prawidłowo oznakowanych miejsc parkingowych i systemu komunikacji domofonowej.

Umowa nr DSG/0530 o powierzenie grantu na dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 15.11.2022 pomiędzy m. st. Warszawa a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W skład SOSW nr 9 wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 155, w której uczy się 127 uczniów oraz internatem, z którego korzysta 6 wychowanków; w ośrodku pracuje 95 osób: nauczyciele, opiekunowie, personel pomocniczy.

SOSW nr 9 jest jedną z 9 jednostek oświatowych m.st. Warszawy o zasięgu ogólnomiejskim. Uczniowie i wychowankowie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym i lekkim oraz sprzężeniami, autyzmem, afazją, zespołem Aspergera.

Ośrodek przygotowuje uczniów i wychowanków do samodzielnego udziału w życiu społecznym, w integracji ze środowiskiem oraz do pełnienia ról społecznych. Stworzenie właściwych warunków, w tym w zakresie dostępności, znacznie ułatwi ww. zadania zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

Budynek szkoły powstał w latach sześćdziesiątych XX wieku i obecnie, w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10 w Warszawie", prowadzony jest kompleksowy remont i  modernizacja budynku i terenu SOSW nr 9, który obejmuje roboty konstrukcyjne, instalacyjne i wykończeniowe oraz przyłączenie do sieci miejskich.

Zakres robót i działań projektu objętego dofinansowaniem ze środków europejskich mieści się w ramach ww. zadania inwestycyjnego; roboty i prace objęte zakresem projektu prowadzone są od lipca 2022 i zakończą się we wrześniu 2023.

Na etapie projektowania przeprowadzono analizę i ocenę dostępności zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie m. st. Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji, w oparciu o „Standardy dostępności dla m. st. Warszawy” oraz „Standardy dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych” i poradnik wydany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa uwzględniający koncepcję uniwersalnego projektowania.

W ramach remontu zaprojektowano poniższe rozwiązania umożliwiające samodzielne i łatwe korzystanie z obiektu i terenu wszystkim osobom: uczniom, wychowankom, pracownikom, rodzicom i opiekunom oraz innym osobom odwiedzającym obiekt, w tym osobom ze szczególnymi potrzebami:

  • opracowano informację o zakresie działania SOSW nr 9, w tym w wersji tekstu łatwego do czytania i rozumienia oraz w PJM i opublikowano na stronie internetowej SOSW nr 9, co m.in. ułatwi dotarcie do obiektu dzięki Deklaracji Dostępności;
  • budowę pochylni zewnętrznej oraz montaż dźwigu osobowego z oznaczeniami na panelu sterowniczym w brajlu;
  • montaż drzwi o szerokości minimum 90 cm w świetle,
  • montaż poręczy, uchwytów i balustrad;
  • utworzenie sanitariatów dla osób ze szczególnymi potrzebami: odpowiednio dostosowany biały montaż, w tym prysznice, poręcze i uchwyty oraz zainstalowany system alarmowy i przyzywowy świetlny i dźwiękowy;
  • system informacji wizualnej,  w tym tablice informacyjne o rozkładzie pomieszczeń, czytelna informacja o drogach
    i kierunkach ewakuacji, również w brajlu, tabliczki na drzwiach, oznakowanie schodów i przeszkleń;
  • wyposażenie klatek schodowych w krzesełka ewakuacyjne ze wspomaganiem elektrycznym;
  • zakupiono program Clicker wspomagający rozwój i edukację i wspierający komunikację poprzez alternatywne metody.