null

Otwarci na jutro

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu:  1 610 100,00
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1 441 039,50
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: VII Promocja integracji społecznej
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe
Jednostka realizująca projekt: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Celem programu jest poprawa funkcjonowania w społeczeństwie, zapobieganie marginalizacji młodzieży, korygowanie zaburzeń i budowanie więzi rodzinnych. Działania realizowane w ramach programu to: poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologiczne, organizacja warsztatów umiejętności wychowawczych, organizacja czasu wolnego dla dzieci.

W ramach kontraktów socjalnych zastosowane zostaną instrumenty aktywnej integracji: edukacyjnej, zdrowotnej oraz społecznej, m.in. wsparcie psychologiczne, warsztaty aktywizacji zawodowej, konsultacje z lekarzem medycyny pracy, warsztaty z zakresu autoprezentacji oraz kursy zawodowe.

 

Decyzje o przyznaniu dofinansowania projektu podjął Zarząd Województwa Mazowieckiego (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych).