null

Odnajdziemy wspólne drogi-południowo praski program integracji społeczno-zawodowej Romów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 486 588,00 zł
Wkład m. st. Warszawy: 0,00 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 486 588,00 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: I Zatrudnienie i integracja społeczna
Działanie: 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej
Poddziałanie: 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej - projekty konkursowe
Okres realizacji: 01.09.2009 - 31.12.2010
Jednostka realizująca projekt: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Opis projektu:

Celem projektu był wzrost poziomu edukacji, integracji społecznej i zdrowia członków społeczności romskiej, co zwiększyło ich szanse na rynku pracy i mogło skutkować jej podjęciem. Podejmowane działania przyczyniły się do aktywizacji społeczno - zawodowej oraz ułatwiły Romom wyjście z trudnej sytuacji i odnalezienie się na rynku pracy.

W projekcie uczestniczyli członkowie społeczności romskiej oraz osoby z ich otoczenia zamieszkałe w Dzielnicy Praga Południe, a także chętni z innych dzielnic. W większości były to osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, nie pracujące.

W ramach projektu realizowane były działania edukacyjne i profilaktyczno-zdrowotne, a także szkolenia zawodowe. W celu integracji oraz wyrównywania braków edukacyjnych i społecznych powstała integracyjna grupa przedszkolna złożona z 10 dzieci romskich oraz  10 dzieci narodowości polskiej. Dla 30 dzieci romskich zorganizowane zostały zajęcia w formie akcji "Lato w mieście".
W projekcie zatrudniona była pielęgniarka środowiskowa, której zadaniem było prowadzenie edukacji z zakresu higieny, opieki nad noworodkiem, promowania zdrowego trybu życia.
Na szkolenia zawodowe, dostosowane tematycznie do potrzeb i możliwości uczestników, skierowanych zostało łącznie 15 osób.

Osiągnięcie zakładanych rezultatów umożliwiło realizację celów projektu i zwiększenie samoświadomości i refleksji dot. wartości pracy w życiu człowieka.