null

Nowa umowa o dofinansowanie podpisana!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Przedszkole, zajęcia plastyczne
Autor: m.st. Warszawa

15 listopada została podpisana umowa na wsparcie działań ułatwiających osobom bezrobotnym i biernym zawodowo powrót do pracy.

Projekt pn. Maluchy żłobkują, rodzice pracują ma na celu poprawę dostępności do usług świadczenia opieki nad dziećmi i tym samym umożliwienie powrotu do zatrudnienia lub znalezienia zatrudnienia przez 125 osób (110 kobiet i 15 mężczyzn), którzy sprawują opiekę nad dziećmi do 3 roku życia. Wsparciem w ramach projektu zostaną objete osoby bezrobotne lub bierne zawodowo.

Realizacja projektu będzie miała również wpływ na rozwiązanie problemu niskiej aktywności zawodowej kobiet bowiem większa dostępność opieki żłobkowej, pozytywnie wpłynie na ich aktywność zawodową.

W ramach projektu powstanie 125 miejsc żłobkowych w dzielnicy Ursus zaspokajając zapotrzebowanie na miejsca opieki na terenie miasta stołecznego Warszawy.

Beneficjentem projektu jest m.st. Warszawa, a okres realizacji projektu to 01.09.2021 - 31.10.2023.

Całkowita wartość projektu to 5 170 389,51 zł, zaś dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 4 131 797,19 zł.

Umowa nr RPMA.08.03.02-14-I383/21 została podpisana w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT.