null

Nowa jakość kultury – poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt był realizowany w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Priorytet V Gospodarka przyjazna środowisku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 8 047 299,47 zł

Wkład m.st. Warszawy: 3 142 847,49 zł

Wartość dofinansowania z Funduszy UE: 4 904 451,98 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostki realizujące projekt: Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy, Teatr Powszechny im. Z. Hubnera, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Białołęcki Ośrodek Kultury

Celem projektu było zwiększenie potencjału turystycznego i dostępności do zasobów kultury dla mieszkańców i turystów odwiedzających stolicę poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej Białołęckiego Ośrodka Kultury oraz scen teatralnych Teatru Dramatycznego i Teatru Powszechnego.

Realizacja przedsięwzięcia podzielona była na kilka zadań:

W pierwszym zadaniu zakupiono wyposażenie dla sali widowiskowej Białołęckiego Ośrodka Kultury, dzięki któremu obiekt został przygotowany do pełnienia roli lokalnego centrum kulturalnego, co jest ważne dla ciągle rozwijającej się Dzielnicy Białołęka. W nowopowstałej sali  zainstalowano fotele (w tym specjalnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych), nowoczesne urządzenia i elementy mechaniki scenicznej, oświetlenia technologicznego sceny oraz nagłośnienia. Wykonano  również zewnętrzne elementy identyfikacyjne placówki, wybrane w konkursie.

W ramach kolejnego zadania prowadzona była modernizacja scen Teatru Dramatycznego m.st. W-wy, obejmująca prace służące m.in. zahamowaniu procesów degradacji zabytkowego Pałacu Kultury i Nauki, który jest siedzibą Teatru, poprzez wymianę konstrukcji stropu nad jedną ze scen, wymianę podłóg sceny Małej  i Dużej, modernizacji widowni Małej Sceny oraz remont sztankietów elektrycznych Dużej Sceny. W celu ułatwienia korzystania z Teatru osobom niepełnosprawnym, dostosowano infrastrukturę do ich potrzeb, poprzez utworzenie pętli słuchowo–indukcyjnej ułatwiającej osobom niepełnosprawnym odbiór spektakli odgrywanych na Małej Scenie. Dla poprawienia komfortu widzów została zmodernizowana akustyka i zainstalowana klimatyzacja na Dużej Scenie. Część dóbr kultury jakimi dysponuje, Teatr została zdigitalizowana i udostępniona w Internecie, gdzie będzie dostępna dla szerokiego grona odbiorców.  

W ostatnim zadaniu zakupiono zakup wyposażenia dla Sceny Dużej Teatru Powszechnego im. Z.H Hübnera w Warszawie. Przeprowadzono montaż nowoczesnego oświetlenia oraz zakup sprzętu audiowizualnego do wyposażenia Sceny Dużej, co poprawiło komfort odbioru przedstawień scenicznych przez widzów Teatru Powszechnego. Zakupiono również macierz dyskową do archiwizacji cyfrowej spektakli oraz przeprowadzone zostaną prace, dotyczące oświetlenia, wynikające z audytu energetycznego.