null

niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Interreg Central Europe" niCE-life

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg EUROPA ŚRODKOWA, Oś priorytetowa 1: Współpraca w zakresie innowacji w celu zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej, Cel szczegółowy 1.2 Doskonalenie umiejętności i kompetencji przedsiębiorczych w celu wspierania innowacji gospodarczych i społecznych w regionach Europy Środkowej.

Podstawowe informacje o projekcie:

Nazwa projektu: niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych

Beneficjent: miasto stołeczne Warszawa

Wartość całkowita projektu (wszyscy partnerzy): 2 117 580,95 €

Poziom dofinansowania całego projektu z Funduszy UE: 764 999,08 €

Wartość projektu m.st Warszawa: 223 162,25 €

Poziom dofinansowania projektu m.st Warszawa z Funduszy UE: 189 687,91 €

Jednostka realizująca projekt:  Biuro Pomocy i Projektów Społecznych oraz Centrum Alzheimera

Głównym celem projektu niCE-life jest propagowanie innowacyjnych rozwiązań społecznych w praktyce ochrony zdrowia i opieki oraz wspieranie integracji społecznej i samodzielności w życiu niesprawnych osób starszych, cierpiących na różnego stopnia dysfunkcje poznawcze (w tym choroby Alzheimera i Parkinsona), a także choroby przewlekłe, dzięki wprowadzeniu i testowaniu pilotażowego ponadnarodowego modelu ochrony zdrowia i opieki o charakterze międzynarodowym, opartego na sieci e-Care działającej we Włoszech, oraz innych doświadczeniach i praktyce, a także rozwój i testowanie innowacyjnych rozwiązań wspierających opartych na ICT oraz kształtowanie nowych warunków organizacyjnych, ekonomicznych i opiekuńczych dla pacjentów wypisywanych ze szpitala i zapewnienia im ciągłości wsparcia.

W fazie wstępnej projektu partnerzy przeprowadzą mapowanie potrzeb i dostępnych środków na poziomie regionalnym, zapoznają się z siecią e-Care skutecznie działającą w Bolonii, ale także z innymi innowacyjnymi rozwiązaniami w opiece nad niesprawnymi osobami starszymi, oraz z najnowszymi osiągnięciami technicznymi stosowanymi w tym zakresie w UE. Ponadto będą mieli okazję przeanalizować modele organizacyjne wprowadzania innowacji w informatycznych systemach zdrowotnych oraz sprawdzone rozwiązania praktyczne stosowane przez Europejskie partnerstwo innowacyjne dla aktywnej i zdrowej starości.

Na podstawie mapowania i rozmów z dostawcami usług zdrowotnych i opiekuńczych, osobami starszymi i ich rodzinami, a także dzięki wymianie informacji z innymi projektami i inicjatywami w ramach UE, wypracują optymalny model międzynarodowy odpowiedni dla systemów ochrony zdrowia i opieki, dający się zastosować/powielić także w innych regionach Europy Środkowej, nieuczestniczących w projekcie. Jednocześnie zaprojektują rozwiązania techniczne dopasowane do potrzeb niesprawnych osób starszych oraz cierpiących na choroby przewlekłe. Narzędzia te będą testowane w ośrodkach opiekuńczych oraz szpitalach w regionach partnerskich, aby zaprezentować korzyści wynikające z zastosowania technologii ICT w ochronie zdrowia i opiece nad niesprawnymi osobami starszymi  oraz we wsparciu ich samodzielności i uczestnictwa w społeczeństwie.

W m.st. Warszawie w Centrum Alzheimera testowane jest narzędzie AP-Nurse, służące pomocą opiekunom osób z chorobą Alzheimera. Jest to proste modułowe urządzenie monitorujące dla osób cierpiących na choroby Alzheimera i Parkinsona, do stosowania w domu i w opiece instytucjonalnej, obejmujące czujniki otoczenia mogące monitorować wzory aktywności, gaz, temperaturę i dźwięki. Celem urządzenia jest uproszczenie pacy opiekunów lub pielęgniarek poprzez monitorowanie podstawowych interakcji pacjenta z otoczeniem w nocy lub podczas pracy i niezwłoczne alarmowanie o możliwych zagrożeniach, tym samym wspierając samodzielne życie niesprawnych osób starszych.

Na etapie końcowym zostaną opracowane lokalne plany działania i plany zrównoważonego rozwoju modelu ochrony zdrowia i opieki obejmującego badane rozwiązania i inteligentną platformę monitorującą na poziomie lokalnym. Uczestnicy programu podzielą się zdobytą wiedzą z innymi regionami i miastami, aby wesprzeć wdrażanie podobnych działań zdrowotnych i opiekuńczych, lub wprowadzanie rozwiązań technicznych dla osób niepełnosprawnych z problemami neurologicznymi, odpowiednich dla miejscowego systemu opieki zdrowotnej.

Projekt „niCE-life”  realizowany jest w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2022 r. W projekcie uczestniczy 10 partnerów z 6 krajów Europy Środkowej. Są to: Dzielnica Petržalka - miasto stołeczne Bratysława (Słowacja, Lider projektu), Uniwersytet Technologiczny z Brna (Czechy), Szpital Uniwersytecki w Ołomuńcu (Czechy), Słowacki Uniwersytet Technologiczny z Bratysławy (Słowacja), LEPIDA (Włochy), Lokalny Urząd Zdrowia w Bolonii (Włochy), Instytut opieki i schronienia dla osób starszych (Treviso, Włochy), Departament Opieki Domowej, (Burgenland, Austria), miasto stołeczne Warszawa (Polska) oraz Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego  (Słowenia).