null

Mokotowski program intergracji społecznej (Projekt systemowy)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 715 989,00 zł
Wkład m. st. Warszawy: 75 179,00 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 640 810,00 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Podziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Okres realizacji: 01.07.2008 r. – 31.12.2008 r.
Jednostka realizująca projekt: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

Opis projektu:

Projekt skierowany jest bezpośrednio do:

1 60 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej,
2 250 osób w wieku 15 – 25 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodów ekonomicznych rodziny.
Wobec pierwszej grupy odbiorców projektu zastosowane zostaną instrumenty aktywizacji edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej.

Wobec drugiej grupy zastosowane zostaną instrumenty aktywizacji edukacyjnej i społecznej.

Realizacja projektu przyczyni się do wyznaczenia nowych dróg kariery zawodowej uczestników, podniesienie kwalifikacji, nabycie umiejętności w poruszaniu się na rynku pracy. 

Decyzje o przyznaniu dofinansowania projektu podjął Zarząd Województwa Mazowieckiego (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych).