null

Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi”, został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych.

Tytuł projektu: Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi

Wartość projektu: 13 781 387,16 zł

Wkład m.st. Warszawy: 8 061 810,45 zł

Wartość dofinansowania: 5 719 576,71 zł w tym:

  • z funduszy UE: 4 766 313,92
  • ze środków Budżetu Państwa: 953 262,79 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Partner: Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.

Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna i gospodarcza części warszawskiej Pragi, tzw. Nowej Pragi, poprzez modernizację zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej oraz zagospodarowanie jego otoczenia.

Przez kilkadziesiąt lat obiekt nie był użytkowany z uwagi na bardzo zły stan techniczny. Aby przywrócić dawną świetność pierwszemu murowanemu obiektowi na Nowej Pradze, pochodzącemu z XIX w. i wpisanemu do rejestru zabytków, przeprowadzono kompleksowe prace modernizacyjne na zewnątrz i wewnątrz budynku.

Pod koniec 2020 r. remont pałacyku został zakończony, a sama inwestycja jest jednym z flagowych przedsięwzięć zaplanowanych w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r. Obecnie budynek jest siedzibą Domu Kultury Praga, a mieszkańcy zyskali nową funkcjonalną przestrzeń do spotkań i rozwijania swoich zainteresowań.

Głównym zadaniem, współfinansowanym w ramach projektu, były prace modernizacyjne i zagospodarowanie terenu wokół Pałacyku Konopackiego, przy ul. Strzeleckiej 11/13.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 28 lipca 2021 r. w Warszawie. Realizacja projektu zakończyła się 30.03.2022 r.

Informacja o dofinansowania projektu znajduje się na stronie Fundusze dla Mazowsza