null

Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap III

Drukuj otwiera się w nowej karcie

log.jpg

Nazwa projektu: Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap III
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Wartość całkowita projektu: 63 373 455,00 zł
Wartość wkładu miasta: 9 277 973,40 zł 
Wartość dofinansowania z funduszy UE: Maksymalnie do 52 575 182,60 PLN
Źródła finansowania: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Oś Priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego
Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
Okres realizacji: 01.01.2018 r. – 31.12.2022 r.

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Opis projektu:

 

Przedmiotem projektu jest etap III przedsięwzięcia dot. modernizacji ciągu dróg wojewódzkich nr 637 i 631 (ciąg ulic Marsa – Żołnierska), na odc. od ul. Naddnieprzańskiej (rejon węzła Marsa z Trasą Siekierkowską) do granicy administracyjnej miasta Warszawy, do parametrów drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP). W ramach etapu III planuje się rozbudowę skrzyżowania ulic Marsa i Żołnierskiej w Warszawie poprzez budowę obiektu mostowego (estakady) w ciągu ulic Żołnierska – Marsa (w kierunku jazdy do centrum miasta) wraz z przebudową istniejącego układu drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu.

Zakres robót objętych niniejszą inwestycją obejmuje:

  • rozbiórkę części nawierzchni wlotu z ulicy Żołnierskiej (jezdnia lewa),

  • rozbiórkę części nawierzchni ulicy Marsa (jezdnia lewa),

  • budowa obiektu mostowego (estakada) łączącego ul. Marsa z ul. Żołnierską,

  • wykonanie włączenia projektowanej estakady z istniejącym układem drogowym ulicy Marsa (etap II),

  • wykonanie włączenia projektowanej estakady z projektowanym układem drogowym ul. Żołnierskiej,

  • przebudowę skrzyżowania ulicy Marsa z ulicą Żołnierską w rejonie wlotu ulicy Żołnierskiej,

  • przebudowę skrzyżowania ulicy Marsa z ulicą Chełmżyńską.