null

Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nazwa projektu: Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Wartość całkowita projektu: 168 477 846,15 zł
Wartość wkładu miasta: 63 827 767,56 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 136 897 966,89 zł
Źródła finansowania: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Oś Priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego
Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
Okres realizacji: 01.01.2016 – 31.03.2020
Jednostka realizująca projekt: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
 

Opis projektu:
Przedmiotem projektu była modernizacja drogi wojewódzkiej nr 637 i 631 (ciąg ulic Marsa - Żołnierska) do parametrów drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP). Inwestycja wymagała przebudowy lokalnego układu drogowego, istniejącej infrastruktury oraz wykonania urządzeń ograniczających negatywny wpływ ruchu drogowego na środowisko. Projekt dotyczył przebudowy istniejącego ciągu ulic Marsa-Żołnierska od węzła Marsa (ul. Naddnieprzańska) do granicy miasta Warszawy.
Głównym celem projektu była realizacja połączenia drogowego (dł. 4,8 km) o zwiększonej przepustowości i nośności, stanowiącego bezpośrednie powiązanie węzła komunikacyjnego jakim jest miasto Warszawa  z międzynarodową siecią drogową TEN-T. Realizacja projektu spowodowała zwiększenie dostępności transportowej kraju w układzie zarówno europejskim jak i krajowym, ponieważ zrealizowano wysokiej jakości powiązania drogowe do międzynarodowej sieci TEN-T, oraz zapewniono wysokiej jakości międzyregionalne i wewnątrzregionalne powiązania transportowe

Dodatkowe informacje:
W dniu 31.05.2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.
Zdjęcia projektu są dostępne na stronie internetowej www.zmid.waw.pl