null

Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt pn. „Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.4 Ochrona bioróżnorodności

Tytuł projektu: Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej

Wartość projektu: 1 108 655,93 zł

Wkład m.st. Warszawy:  506 668,11 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:  601 987,82 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Partner: Gmina Stare Babice

Jednostka realizująca projekt: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, Lasy Miejskie-Warszawa, Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Celem projektu było wzmocnienie ochrony bioróżnorodności na terenie województwa mazowieckiego poprzez działania podejmowane przez jednostki m.st. Warszawy w partnerstwie z gminą Stare Babice.

Najbardziej nowatorskim elementem projektu było przeprowadznie przez Miejski Ogród Zoologiczny reintrodukcji młodych osobników żółwia błotnego, gatunku chronionego, znajdującego się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt i mającego status EN (gatunek bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożonego wyginięciem). Nikt wcześniej na terenie woj. mazowieckiego nie przeprowadzał przedsięwzięcia, polegającego na ponownym wprowadzeniu do starych miejsca bytowania żółwi błotnych, kiedyś tam żyjących, lecz obecnie niezasiedlających tych terenów z takich powodów jak: konkurencja ze strony nielegalnie wypuszczanych do środowiska żółwi ozdobnych, nieprawidłowe prowadzone zabiegi melioracji, osuszanie terenów itp. W celu przywrócenia żółwia błotnego dla województwa mazowieckiego w warszawskim ZOO zostało zbudowane oczko wodne wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto został zakupiony sprzęt niezbędny do rozwoju młodych żółwi oraz zostały wykonane niezbędne badania w celu dokładnego określenia miejsca wypuszczenia młodych osobników na wolność.

W ramach projektu została również zaplanowana ochrona zagrożonych ptaków. W tym celu w „Ptasim Azylu” na terenie warszawskiego ZOO zostało zbudowanych 11 wolier rehabilitacyjnych, w których kontuzjowani przedstawiciele awifauny będą mogli wracać do zdrowia.

W innym miejskim azylu tj. Leśnym Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt przy ul. Korkowej poszkodowane ssaki były poddawane leczeniu, dlatego też ww. ośrodek został doposażony w niezbędny sprzęt weterynaryjny i urządzenia monitorujące. Bez pomocy nie pozostały zagrożone ptaki i nietoperze – budki lęgowe wzmocniły bioróżnorodność kompleksów leśnych w Warszawie. Z kolei w rezerwatach: Łosiowe Błota i Króla Jana III Sobieskiego zostały wsparte naturalne siedliska przyrodnicze poprzez wykaszanie, odkrzaczanie i usuwanie gatunków obcych. Skorzystały na tym m.in. torfowiska niskie, świetlista dąbrowa i wiele innych gatunków roślin. W projekcie było zaplanowane również zmniejszenie negatywnego oddziaływania ze strony ruchu turystycznego oraz promocja form ochrony przyrody poprzez budowę drewnianej kładki w Rezerwacie Łosiowe Błota oraz instalację tablic informacyjno-edukacyjnych na terenie rezerwatów: Kalinowa Łąka, Łosiowe Błota, Las Kabacki. Powyższe zadania zostały wykonane przez Lasy Miejskie-Warszawa. Rezerwat Kalinowa Łąka i Rezerwat Łosiowe Błota znajdują się terenie gm. Stare Babice, stąd naturalnym krokiem było zawiązanie partnerstwa pomiędzy m.st. Warszawa a gm. Stare Babice.

Dopełnieniem ww. działań były różne formy edukacji ekologicznej, które zwiększyły wiedzę mieszkańców nt. proekologicznych i prośrodowiskowych inicjatyw m.st. Warszawy i gm. Stare Babice. Zostały zaplanowana organizacja m.in. 3 różnych form imprez edukacyjnych oraz przygotowanie materiałów w wersji elektronicznej. 

Kalinowa łąka, fot. Gazeta Babicka
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Łosiowe Błota, fot. Gazeta Babicka
Żółw Błotny, fot. Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Żółw Błotny, fot. Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie