null

Komisja wzywa POLSKĘ do transpozycji unijnych przepisów dotyczących ochrony radiologicznej

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Przyjmując jak zwykle pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

W komunikacie INF/20/202 przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji pogrupowane według dziedzin polityki. Jednocześnie Komisja zamyka 76 spraw, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania przez Komisję postępowania.

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera pełne MEMO/12/12. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Poniżej przedstawiono sprawę dotyczące Polski – wezwanie do transpozycji unijnych przepisów dotyczących ochrony radiologicznej.

Energia i klimat

(Informacji udzielają: Tim McPhie – tel.: +32 22958602, Lynn Rietdorf – tel.: +32 22974959)

Wezwania do usunięcia uchybienia

Podstawowe normy bezpieczeństwa: Komisja wzywa POLSKĘ do transpozycji unijnych przepisów dotyczących ochrony radiologicznej

Komisja podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego poprzez wysłanie do Polski wezwania do usunięcia uchybienia, w którym zwraca się o pełną transpozycję dyrektywy w sprawie podstawowych norm bezpieczeństwa (dyrektywa Rady 2013/59/Euratom) do prawa krajowego. Państwa członkowskie UE były zobowiązane do dokonania transpozycji dyrektywy do dnia 6 lutego 2018 r., ale Polska nie dokonała transpozycji przepisów w całości. Dyrektywa w sprawie podstawowych norm bezpieczeństwa unowocześnia i konsoliduje unijne przepisy dotyczące ochrony przed promieniowaniem. Ustanawia ona również podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony pracowników, pacjentów i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego. Obejmuje ona również przepisy dotyczące gotowości na wypadek sytuacji wyjątkowych i reagowania na nie, które to przepisy zaostrzono po awarii w elektrowni jądrowej w Fukushimie. Polska ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na zastrzeżenia przedstawione przez Komisję, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii. 

Źródło: Komisja Europejska