null

Integracja dla samodzielności (Projekt Systemowy)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 2 500 000,00 zł
Wkład m. st. Warszawy: 262 500,00 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 2 237 500,00 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
Okres realizacji: 01.08.2008 r. – 31.12.2008 r.
Jednostka realizująca projekt: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Opis projektu:

Projekt obejmie 270 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, należących do trzech grup:

osoby opuszczające rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze,
osoby niepełnosprawne
cudzoziemcy (w szczególności uchodźcy).
Wsparcie dopasowane będzie indywidualnie do potrzeb poszczególnych grup i osób. Przewiduje się realizacje szkoleń w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji lub zdobywania nowych kompetencji umożliwiających aktywizację zawodową (warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, kursy językowe i komputerowe). Ponadto uczestnicy będą objęci poradnictwem specjalistycznym, prawnym oraz o charakterze zawodowym. Osobom niepełnosprawnym dofinansowane zostaną zajęcia rehabilitacyjne. Projekt przyczyni się do realizacji celu jakim jest wsparcie integracji społecznej trzech grup oraz przybliżenie ich do osiągnięcia samodzielności w zaspokajaniu potrzeb życiowych.

Decyzje o przyznaniu dofinansowania projektu podjął Zarząd Województwa Mazowieckiego (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych).